Uitvoeringsprogramma Maaltijd van Zeist van start

29-03-2019 476 keer bekeken

Op donderdag 28 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitvoering van het 'Uitvoeringsprogramma Maaltijd van Zeist'. Er zijn onderwerpen gekozen om in de periode 2019-2022 mee aan de slag te gaan. De gemeenteraad heeft 1,3 miljoen aan extra geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering in 2019.

Op donderdag 28 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitvoering van het 'Uitvoeringsprogramma Maaltijd van Zeist'. Inwoners hebben aangegeven in recepten wat zij belangrijk vinden voor de gemeente en daaruit zijn onderwerpen gekozen om in de periode 2019-2022 mee aan de slag te gaan. ‘Meedoen’ en ‘Ruim baan voor de fiets’ zijn twee van de onderwerpen waar we de komende periode op inzetten. De Maaltijd is volgens de raad succesvol in het ophalen van suggesties in de samenleving. De raad stelt 1,3 miljoen extra geld beschikbaar voor dit uitvoeringsprogramma in 2019.

Opbouw uitvoeringsprogramma

Het uitvoeringsprogramma is gebaseerd op het Receptenboek uit de Maaltijd van Zeist. Het biedt dus geen totaaloverzicht van alle maatschappelijke opgaven, acties en activiteiten waar we als gemeente op dit moment aan werken en gezamenlijk voor staan. We hebben ervoor gekozen om het programma echt een herkenning te laten zijn van de uitkomsten van de Maaltijd van Zeist.

Het uitvoeringsprogramma is opgebouwd uit de thema’s: goed bestuur in een betrokken samenleving, vitale wijken, merkbaar nog beter in zorg, toekomstbestendig wonen, veilig thuis en op straat, mobiliteit in beweging, meedoen, duurzaam en gezond klimaat, vitale economie, financieel fit en dienstverlening.
Hieronder een paar voorbeelden van acties die in het Uitvoeringsprogramma staan:

Aanpak tegen eenzaamheid

Uit de Maaltijd blijkt dat eenzaamheid een veel besproken onderwerp is dat om aandacht vraagt. Het gaat vaak om ouderen die hiermee te maken hebben, maar er zijn bijvoorbeeld ook jongeren en mantelzorgers die eenzaam zijn. Eenzaamheid is moeilijk te definiëren, vaak niet goed zichtbaar, heel persoonlijk en daarom moeilijk vast te pakken. Met een breed scala aan activiteiten gaat de gemeente samen met de samenleving en organisaties aan de slag.

Creëren van voldoende ontmoetingsplekken in alle kernen

Inwoners hebben in het receptenboek vele keren aangegeven behoefte te hebben aan ontmoetingsplaatsen in de wijk waar ze wonen. Dit kan zijn in de vorm van een buurthuis of in de vorm van een bepaald type (speel)voorzieningen. Bij speelvoorzieningen gaat het niet alleen om kleine kinderen, maar ook om plekken voor jongeren.

We zorgen er samen met inwoners voor dat er in alle kernen van de gemeente Zeist plekken zijn waar inwoners, van iedere leeftijd en afkomst, elkaar kunnen ontmoeten.

Ruim baan voor de fiets

Aandacht is gevraagd voor de aspecten fietsveiligheid (onder andere in relatie tot schoolgaande jongeren, in relatie tot oversteeksituaties en de situaties bij en op rotondes, duidelijkheid en bebording, sociale veiligheid/ verlichting). Maar ook voor het aspect fietscomfort en voor de bereikbaarheid per fiets van kantoor- en bedrijfsterreinen, voor snelfietsroutes en voor invulling van ontbrekende schakels in fietsroutes, waaronder recreatieve routes. Ook is gevraagd om bewaakt fiets parkeren in het centrum van Zeist. Inwoners en verkeersdeelnemers gaan in het straatbeeld merken dat de fiets beter wordt gefaciliteerd. Er ontstaat een verbeterd fietsnetwerk waarin meer comfort (o.a. door minder tegel fietspaden), samenhang, veiligheid, directheid en aantrekkelijkheid wordt ervaren.

Heldere taal

Taal is dé manier om contact te maken en een stem te hebben. Door de taal te beheersen heb je toegang tot andere mensen en tot informatie. Het leren beheersen van taal door verschillende manieren van onderwijs moet voor iedereen bereikbaar zijn. Daar is veel vraag naar én er is veel aanbod. Maar blijkbaar is het moeilijk om de weg te vinden naar dat aanbod.

Bovendien kan ons taalgebruik veel beter aansluiten bij de doelgroep: mondeling, in formulieren, brieven en digitaal, waarbij we ons moeten realiseren dat lang niet iedereen digitaal vaardig is. Dit vraagt soms extra ondersteuning. De inwoner moet de informatie die ze nodig hebben, kunnen begrijpen. Als overheid hebben we vanuit ons opdrachtgeverschap daarin een rol richting onze ketenpartners. Dit geldt voor alle partijen die – mede namens ons – contact hebben met inwoners.

Investeren in een groene en gezonde gemeente

Inwoners waarderen het groene karakter van de gemeente Zeist en zijn trots op hun groene gemeente. Er is behoefte aan zorgvuldig omgaan met deze kwaliteit en er worden kansen gezien voor het versterken ervan. Enerzijds door het vergroten van de kwaliteit van groen (bloemen, bijen, minder verstening, meer en ander onderhoud,) anderzijds door aandacht te hebben voor maatregelen die bijvoorbeeld de luchtkwaliteit bevorderen (groen dat CO2 opneemt). Ook wordt aandacht gevraagd voor overlast van hondenpoep en betere en meer wandelpaden in het groen (zonder hondenpoep overlast).

Amendementen en Moties

De raadsleden dienden diverse amendementen en moties in bij de behandeling van het Uitvoeringsprogramma. Deze waren vooral gericht op het verduidelijken van het besluit en het benadrukken van het belang van bepaalde acties.

Ook stemde een krappe meerderheid van de raad voor een wijzigingsvoorstel van GroenLinks om een onderzoek naar de verdere ontwikkeling van het Stationsgebied Driebergen-Zeist uit het Uitvoerings-programma te halen. Dit vooral omdat deze actie niet in directe zin was ingebracht tijdens de week van de Maaltijd van Zeist.

Terugblik proces

Met ‘de Maaltijd van Zeist’ zetten raad én college zich actief in om de samenleving te betrekken bij de maatschappelijke opgaven voor de periode 2019 -2022. Wat in oktober 2018 is opgehaald heeft een plek gekregen in het ‘Receptenboek’. Op 4 december heeft de raad het Receptenboek erkend als opbrengst van de Maaltijd van Zeist, en het college gevraagd een Uitvoeringsprogramma op te stellen op basis van dit Receptenboek.