Uw reacties op het adviesu kunt ze nog teruglezen

Reageer op de oplossingen voor Zuid

4138 keer bekeken 46 reacties

Van 7 tot 21 juni kon u in dit forum online reageren over het advies met de oplosingen voor Zuid. Het reactieforum is nu gesloten.

46  reacties

Karin Oeseburg

21-06-23 om 7:27

8 jaar geleden kwamen wij hier wonen, na 22 jaar drukte en hectiek in het centrum van Amsterdam. 

Het wonen hier bestaat uit de verbinding met dorpsgenoten, hoe buren voor elkaar klaar staan en tijden van nood of verdriet, en samen van de mooie dingen van het leven vieren, de nabijheid van de natuur (wandelend in het groen je werk doen!), de ontspanning en regeneratie die dat biedt, genieten van lekker eten en sport, cultuur en stad op steenworp afstand. 

De verbondenheid hier is zoveel groter dan in de stad. En de mogelijkheid samen die verbondenheid vorm te geven. Wij zijn het dorp en onze kinderen de toekomst van het dorp. En dus van levensbelang om inspraak en zeggenschap te hebben op de ontwikkelingen die nu spelen.  
 

Teleurgesteld over het gebrek aan transparantie, gebrek en samen en de eenzijdige visie voor de toekomst. Op basis van mijn positieve ervaringen van de afgelopen 8 jaar hier (in tegenstelling tot het overgeleverd zijn aan de grillen van het college van de grote stad in de jaren daarvoor) ben ik verbaasd/verbijsterd over de gang van zaken. Dit is toch niet de samenleving die wij willen! Naïef? Wellicht. Leg ik me daar bij neer? Zeker niet. Het moois wat wij hier hebben en het potentieel van de toekomst van Den Dolder is te waardevol om los te laten. De wijzigingen in onze samenleving op menselijk, planologisch, klimatologisch vlak van de afgelopen jaren, de kennis en ideeën voor andere opties vragen om herijking en een gedragen plan en uitvoering. Wij zijn het waard!

Theo Paauw

21-06-23 om 0:03

Ik vind het onbegrijpelijk dat bij het zoeken van oplossingen om de gevolgen van de sluiting van de spoorovergang te minimaliseren men enkel denkt aan plannen om de verkeersmobiliteit van noord naar zuid te verbeteren/vergroten . Deze verkeersmobiliteit gaat zonder meer ten kosten van landschappelijk groen. Een prachtig gemeentelijk monument, landgoed den Engh , wordt opgeofferd. De missie en visie van de gemeente Zeist om groen te behouden en milieubewust te handelen lijkt hier weinig waard.

Veel verstandiger (en goedkoper) zou het zijn om ten noorden van het spoor een grote parkeerplaats te realiseren waar de inwoners van den Dolder Noord en Bilthoven Noord hun auto kunnen parkeren. De verladings bay van Remia is zeer overgedimensioneerd en zou best een deel van haar ruimte hiervoor kunnen afstaan. Momenteel wordt deze ruimte door Remia overigens gebruikt voor opslag van lege chemische Eurocontainers die net zo goed elders kuennen worden geplaatst.

Wel zullen dan een of meer overdekte voetgangersbruggen over het spoor moeten worden gerealiseerd met aan beiden zijden, naast trappen, forse liften die voldoende groot zijn voor meerdere AH winkelwagentje fietsen en voetgangers.

Eventuel kan boven het lege spoor baanvak richting bilthoven een derde lift en trap worden geraliseerd naar het spoor , als  ook gedacht aan sluiten van de fiets en voetgangers spoorovergang.

Overigens is de onveiligheid van de huidige overgang discutabel. Jaren terug was dat al zo, en de laatste jaren zijn er geen harde feiten bij gekomen die aantonen dat de onveiligheid is toegenomen. Ook de sluiting van de spoorwegovergang op zich is daarom een onbegrijpelijk plan 

José Muller

20-06-23 om 21:56

De enige eenvoudige oplossing is de verbinding via de Fornheselaan. Grotendeels bestaande wegen en minder kostbaar

Sophie

20-06-23 om 21:24

Hallo, ik ben 15 jaar en vind dit een belachelijk en dom plan. Hoe is een nieuwe, drukke weg dwars door een rustig dorp een oplossing voor een paar mensen die vlak voor een trein langs de spoorbomen lopen of fietsen. Het is natuurlijk heel erg dat er soms ongelukken gebeuren, maar dat heeft toch niks te maken met een bos kappen voor een nieuwe weg? Dit gaat ook nog eens miljoenen euro's kosten. Is het dan niet veel goedkoper om iemand bij het spoor te zetten en mensen opvoeden wanneer ze wel en niet mogen oversteken? 

Theo Engels Slagerij Spoelder

20-06-23 om 21:22

Geachte leden van de raad en burgemeester 

 

Wij, inwoners van Den Dolder, schrijven u met een dringende oproep. Ons dorp wordt bedreigd door een geplande sluiting,  op last van het Rijk en ProRail, van de spoorwegovergang. 

Door deze spoorwegovergang voor snelverkeer te sluiten, verbreekt de cruciale verbinding tussen de bewoners in Den Dolder Noord en Den Dolder Zuid

Dit is de gemeenschap die de lokale economie dagelijks voedt! 

We begrijpen en waarderen de noodzaak van veiligheid, maar we willen de saamhorigheid en toekomst van ons dorp op nummer 1 zetten!.

 

Onze zorg betreft niet alleen de sluiting van de spoorwegovergang, maar ook bredere vraagstukken die spelen in onze Dorpse-gemeenschap. We pleiten voor een holistische aanpak, rekening houdend met de (afgedwongen) afsluiting van het spoor, de (toen niet geplande) uitbreiding van de WA hoeve, de (onvoorziene) komst van de nog nieuw te ontwikkelen politieacademie.

 

Het huidige plan voor een nieuwe route en verbindingsweg tussen de Nieuwe Dolderseweg en de (Oude) Dolderseweg,  dwars over het historisch landgoed Den Engh, toont een eenzijdige focus aan op allewn een omleidingsroute, waarbij de sociale en economische gevolgen hiervan naar onze mening niet in overweging zijn genomen.

Dit heeft geleid tot een golf van afkeuring m.b.t. deze plannen in ons dorp, met grote zorgen over de impact op onze lokale ondernemers en de bewoners van de hele Dolderseweg en Andreas Foxlaan en omgeving. Hierdoor is in het dorp een breed gevoel van verzet ontstaan tegen de voorgestelde verbindingsroute over het landgoed van Den Engh dat zulke waardevolle eigenschappen bewaard, zowel natuurhistorischals cultuurhistorisch.

 

Wij zijn inmiddels in een grote groep verzameld en verenigd en wij accepteren op geen enkele wijze dat dit plan van de gemeente Zeist er doorheen wordt gedrukt.

Wij vragen het College van B&W en de Gemeenteraad, die ons vertegenwoordigen als onze volksvertegenwoordigers, om samen met ons te werken aan een oplossing die de bewoners van Den Dolder, onze dorpsgemeenschap in Den Dolder en de lokale economie van Den Dolder versterkt, in plaats van verdeelt en verzwakt. 

De voorgestelde nog niet correct uitgewerkte en aan ons voorgestelde  oplossing is een verslechtering van de leefbaarheid in en bereikbaarheid van ons dorp Den Dolder.

Alleen samen kunnen we Den Dolder veiliger én levendiger maken!

 

Daarom dringen wij er bij u op aan om te stoppen met de planvorming rondom de verbindingsroute over Landgoed Den Engh en om deze op handen zijn de beslissing te heroverwegen. 

Wij vragen u om de alternatieve voorstellen zoals al eerder aangedragen door de Kerngroep Zuid, serieus tot u te nemen en om samen met ons  te werken aan een toekomstbestendige oplossing voor een verbonden en bruisend Den Dolder. 

 

Wij kijken met vertrouwen uit naar uw steun en actie in deze hekele kwestie.

 

Ik maak mij ook zorgen of ik mijn winkel 

Nog moet voortzetten 

Ik verwacht een omzetdaling van 30 %

 

Na het gesprek met wethouder Walther van Dijk, wist mij te vertellen dat het project al , zo uitgevoerd gaat worden, en dat onze zorgen en input weinig gaan veranderen 

Het gaat zo gebeuren was zijn antwoord 

 

Met vriendelijke groet,

 

Theo Engels 

 

Slagerij Spoelder 

Ton Muller

20-06-23 om 19:06

Mijn keuze is voor de route via De Fornhese laan omdat die grotendeels al bestaat en dus gemakkelijker en goedkoper te realiseren is.

Als deze optie niet mogelijk blijkt dan zou een verlengde van de Paltzerweg historisch naar de Paltz zijn en nu tot de provinciale weg voorzien van veel hobbels.

Fam. Bax-Hovenkamp

20-06-23 om 16:50

Dit adviesrapport is NIET geschikt voor het aanbieden aan de raad.   

Het groene, sociale en leefbare dorp Den Dolder wordt bedreigd met een adviesrapport dat duidelijk niet af is; varianten zijn in verschillende mate uitgewerkt, en betrokkenheid en draagvlak van de (directe) bewoners wordt geïmpliceerd, maar zo wordt deze niet ervaren. De beschreven oplossingen, onderbouwing en uitwerking zijn mager en niet overtuigend. Er mist een bredere holistische aanpak met heldere scenario’s die de huidige situatie en de mogelijkheden in de toekomst duidelijk schetsen. Er mist een diepgaande onderbouwing met de voor- en nadelen voor de direct betrokken omgeving. Er wordt nu vanuit een verkeerskundige blik met een kanon op een mug geschoten. Wat doen we het dorp aan?

In het adviesrapport wordt voor het eerst een nieuwe en ingrijpende verkeersoplossingen door een bestaand landschap den Engh gemeld. Een oplossing die verstrekkende gevolgen heeft voor de directe omwonenden en voor de natuurbeleving. In het rapport staat dat de bewoners en kerngroepen goed betrokken zijn in het proces. De georganiseerde online sessie (Online bijeenkomst Nieuwe Verbindingen Den Dolder op 6 juni 2023) en het Inloopmoment de dag erna (slechts 14 dagen geleden) was echter de EERSTE keer dat vele direct betrokken bewoners (b.v. bewoners wonend ter hoogte van de Dolderseweg aan landgoed den Engh) van deze nieuwe verbindingen -enkel op oneliners zonder onderbouwing en grote hoofdlijnen- geïnformeerd zijn. De 19 pagina’s tellende samenvatting met specifieke bewonersvragen van de online bijeenkomst zijn vervolgens pas op 19 juni gedeeld, één dag voor de deadline van 21 juni verstrekt. Het is kwalijk dat wij als bewoners niet tijdig betrokken worden, aangezien het project al jaren loopt en er wel energie is gestoken in het betrekken van andere stakeholders, gezien de genoemde impact onderzoeken (milieu, ecologie, bomen, cultuurhistorie) en gesprekken met derden (Provincie, RVB, Politie, Prorail, Ahold en ASR).

Wij vinden dat het proces niet zorgvuldig is uitgevoerd; het lijkt alsof de energie ‘op’ is en er een oplossing Zuid geforceerd wordt. Wij willen dat er met meer aandacht en zorg naar de varianten worden gekeken en naar alternatieven. Eerdere varianten vervielen, omdat er geen draagvlak was en er teveel bezwaren lagen; met een advies waarin ‘Den Engh’ een oplossing is, zonder verdere uitwerking, slaat het projectteam van Gemeente Zeist de plank mis.

Inhoudelijk ook de volgende bezwaren:

-          Cultuurhistorische waarde en natuur van het landgoed (in het adviesrapport op de plattegrond van Den Engh met paars aangeduid) wordt definitief opgeofferd.

-          Het groene karakter van het dorp, wanneer je vanuit Zuid binnenkomt verdwijnt. Een mooie groene zone wordt opgeofferd voor het verkeer.

-          Als benoemd in de participatienota (maart 2023, 2.8  op pagina 14) door het kernteam, zitten er nog veel open eindjes aan het advies wat hoorde bij een variant over Den Engh. Dit werd beantwoord met: “Het is het doel van het projectteam om met een zo scherp mogelijk advies naar de raad te gaan. We zijn er bijna”. We zijn van mening dat er zeker geen scherpe voorstellen klaar liggen en dat we er zeker niet bijna zijn.

-          Voor alle varianten; tussen het Spoor en de Paltzerweg -een traject van nog geen kilometer- wordt een druk kruispunt toegevoegd. Dat maakt de weg niet overzichtelijker. Over de Dolderseweg rijden veel middelbare scholieren naar Zeist (ook vanuit Maartensdijk), en brengen veel ouders hun kinderen naar Kinderopvang Bosrijk (op de Reelaan) dat gaat elkaar in de weg zitten. Het is een onveilige situatie.

-          Bij variant 3 voorzien wij, net als bij variant 4, dat gemotoriseerd verkeer nog steeds gaat ‘afsnijden‘ van en naar de Paltzerweg en wordt de sluiproute verlengd met het stuk Dolderseweg.

-          Het is onduidelijk wat de impact is voor ons als bewoners is, met name de bewoners die tegenover Den Engh wonen, financieel, qua leefbaarheid, fijnstof, verkeersveiligheid en toename verkeerslawaai.

Wij zijn inmiddels in een grote groep verzameld en verenigd en wij accepteren op geen enkele wijze dat dit plan van de gemeente Zeist er doorheen wordt gedrukt.

Wij vragen het College van B&W en de Gemeenteraad, die ons vertegenwoordigen als onze volksvertegenwoordigers, om samen met ons te werken aan een oplossing die de bewoners van Den Dolder, onze dorpsgemeenschap in Den Dolder en de lokale economie van Den Dolder versterkt, in plaats van verdeelt en verzwakt.

De nu voorgestelde en nog niet correct uitgewerkte oplossing is een verslechtering van de leefbaarheid in en bereikbaarheid van ons dorp Den Dolder.

Alleen samen kunnen we Den Dolder veiliger én levendiger maken!

Daarom dringen wij er bij u op aan om te stoppen met de planvorming rondom de verbindingsroute over Landgoed Den Engh en om deze op handen zijnde beslissing te heroverwegen.

Wij vragen u om de alternatieve voorstellen, zoals al eerder aangedragen door de Kerngroep Zuid, serieus tot u te nemen en om samen met ons  te werken aan een toekomstbestendige oplossing voor een verbonden en bruisend Den Dolder.

Wij kijken met vertrouwen uit naar uw steun en actie in deze heikele kwestie.

Roelof Hovenkamp en Aniek Bax 

Bezorgde bewoner Den Dolder

20-06-23 om 14:03

Hallo,

Ik sluit me, net als vele dorpsbewoners, aan bij reacties op deze site en op andere plekken die dit hele proces en plan een schande en aanfluiting vinden.

Gedraai en gekonkel door gemeente et al om maar zoveel mogelijk oneigenlijke argumenten te verzinnen voor sluiten van het spoor. Alle vraagstukken worden nu op 1 hoop gegooid en afhankelijk van en randvoorwaardelijk gemaakt voor sluiting van het spoor. 

Zoals iedereen stelt ontbreekt er een visie en een lange termijn plan. In een dergelijk plan is het ongetwijfeld mogelijk om veel betere oplossingen te verzinnen die wel positief uitpakken voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid van Den Dolder.

Er zijn meer dan voldoende zaken aan te pakken zonder dat dit soort extreem slechte en korte termijn gerichte plannen een dorp op z'n kop zetten. Een fatsoenlijke en veilige kruising nieuwe Dolderseweg en Pleineslaan kan volgens mij gewoon gedaan worden. Dat staat volledig los van een spoorwegovergang. Zorg ervoor dat deze kruising mogelijkheden biedt om evt een ontsluiting te maken naar Willem Arntzhoeve maar doe niet net alsof dat nu ineens een steekhoudend argument is om het spoor dicht te gooien. Ook de komst van de politie academie wordt nu opgevoerd als argument terwijl dat niet in de oorspronkelijke plannen zat. Als het de gemeente uitkomt dan veranderen ze de spelregels wel.

Ga nou eens aan de slag met de adviezen die afgelopen jaren zijn uitgebracht tav het veiliger maken van spoorwegovergang en het regelen van doorgaand verkeer. Een blikje gele verf en een paar hekjes is alles wat met de tonnen aan adviesrapporten is gebeurd. Hoe leg je aan vrienden en familie van slachtoffers uit dat je er op deze manier 'echt alles' aan hebt gedaan om de overgang veiliger te maken?

Ga meten wat de effecten zijn en geef openheid over de resultaten.

Ga in gesprek met Remia en AH over bereikbaarheid, impact op het dorp en groeiplannen en deel ook daar de vorderingen met inwoners. 

Het advies is niets meer dan een nieuwe kruising in Noord, sluiting spoor met opfrisbeurt voor een deel van het centrum en 'geen idee nog wat we vervolgens met Zuid moeten'. Buslijn schrappen we ook maar voor het gemak. Voor ouderen, slechtzienden/blinden, minder validen etc wordt het bijna onmogelijk om Den Dolder in en uit te komen. 

Ga echt luisteren naar bewoners en durf eerder genoemde (slechte) besluiten ter discussie te stellen en waar nodig te heroverwegen. 

De gemeente heeft willens en wetens niets gedaan met alle adviezen van bewoners en experts en probeert ons nu dit plan door onze strot te duwen. Alle direct betrokkenen zijn zeer bereidwillig om over de toekomst van Den Dolder te praten en naar echt goede oplossingen toe te werken. Beste gemeente, gebruik dat nou eens ten goede!

Casper van Maarseveen

20-06-23 om 12:28

Het advies nieuwe verbindingen is een oplossing die binnen de kaders vallen  die door de Gemeente Zeist zijn opgelegd . Wij hebben in het participatie traject meerdere keren aangegeven dat die kaders die door de gemeente zijn gesteld een goede oplossing voor Den Dolder in de weg staan. Ook missen we een langere termijn visie voor het dorp. Maar er is uitdrukkelijk geweigerd om die kaders ter discussie te stellen. Ik stel ook via deze weg voor om de kaders te verbreden zodat meerdere oplossingen mogelijk zijn die ook echt de veiligheid en de leefbaarheid van de bewoners ten goede komen. Het plan wat er nu ligt voldoet daar niet aan.

Daniël Eggermont

19-06-23 om 21:39

Dit is een ontzettend slecht plan. Een draak van een plan. Ik vind het dan ook zeer teleurstellend dat de gemeente Zeist probeert dit plan er doorheen te drukken zonder eerst een duidelijke visie te hebben waar Den Dolder over 10 of 20 jaar staat.

De afgelopen 3 jaar heb ik deelgenomen aan het zogenaamde participatieproces door zitting te nemen in de klankbordgroep centrum en in de kerngroep. Op geen enkele wijze is er geluisterd naar voorstellen van de bewoners en op geen enkele wijze worden met dit plan de belangen van de bewoners van Den Dolder behartigd. De participatienota is dan ook een eenzijdig beeld waarin alleen dat wordt weergegeven wat de gemeente Zeist goed uitkomt. De kritiek die is geleverd op dit plan is niet of nauwelijks terug te vinden.

Het plan van de gemeente Zeist is slecht voor de winkeliers en haar bewoners:

1.     De verkeersveiligheid op de spoorwegovergang wordt maar deels opgelost. Alle fietsers en wandelaars gaan straks nog steeds gelijkvloers het spoor kruisen. Dat terwijl de afgelopen 20 jaar er met auto’s en vrachtwagens geen enkel ongeluk heeft plaats gevonden, in tegenstelling tot de vele tientallen ongelukken met wandelaars en fietsers. De situatie op de spoorwegovergang wordt in Den Dolder niet als een groot probleem ervaren en is het probleem van ProRail.

2.     Alle omrijroutes die de gemeente Zeist voorstelt gaat de winkeliers 10 tot 20% omzet kosten (zie ook onderzoek ASR uit 2019). Dit bekent dat winkeliers weg zullen trekken en dit gaat ten koste van de voorzieningen voor bewoners en ten koste van de levendigheid.

3.     Door de omrijroute over landgoed Den Engh zal er zo’n 5000 km/dag extra autokilometers worden gemaakt. Dit betekent meer geluidsoverlast, meer stikstof en meer fijnstof, voor meer bewoners dan in de huidige situatie. Het is een verslechtering van de leefbaarheid in het dorp en dit zal niet of nauwelijks worden gecompenseerd. De gemeente doet alleen wat wettelijk nodig is en dat neemt de overlast niet weg.

4.     Een route door Landgoed Den Engh betekent de definitieve vernietiging van cultureel erfgoed en de monumentale bomen zullen voorgoed verdwijnen. De toegevoegde waarde die dit landgoed heeft voor bewoners verdwijnt. Grote kans dat enkele bewoners onteigend moeten worden en hun huis verliezen.

5.     De verkeersveiligheid in het dorp zal verslechteren. Als eerste moet al het verkeer (ca 6000 voertuigen per dag) dat de omrijroute volgt, de doorfietsroute van provincie kruisen. De kans dat hierbij slachtoffers vallen is vele malen groter dan op de huidige spoorwegovergang met het autoverkeer. Vervolgens zal door de nieuwe inrichting van het centrum de kans dat fietsers worden aangereden door parkerende automobilisten toenemen ten opzichte van de huidige situatie. De opstelplaats voor vrachtwagens gaat volgens de winkeliers niet werken, waardoor er een chaotisch verloop van laden lossen in combinatie met parkeren en fietsverkeer voor gevaarlijke situaties zullen zorgen.

 

De gemeente Zeist dient het belang van inwoners en ondernemers uit Den Dolder voorop te stellen. Een oplossing moet toekomstbestendig en in principe van meerwaarde voor inwoners en ondernemers zijn. De leefbaarheid en veiligheid van het dorp en het centrum moeten centraal staan. Het OV moet goed toegankelijk blijven en toekomstbestendig zijn. Het plan van de gemeente Zeist dat nu voor ligt voldoet daar op geen enkele wijze aan. 

Maar natuurlijk zijn er ook alternatieven. Echter heeft de gemeente Zeist geweigerd om deze te onderzoeken en worden ze in één zin afgedaan als onzin of past niet, zonder dit te onderbouwen. Het doen van een goede alternatieven studie is een wettelijke verplichting en de gemeente Zeist weigert vooralsnog dit te doen. En dan bedoel ik niet 5 verschillende omrijroutes met elkaar vergelijken, maar echte serieuze alternatieven:

 

1.     De Bilthoven oplossing via het Remia terrein (helaas is het bijvoegen van een bijlage met het ontwerp in deze reactie niet mogelijk)

2.     Ondergrondse spooroplossing direct vanaf de N238 (helaas is het bijvoegen van een bijlage met het ontwerp in deze reactie niet mogelijk)

Beide oplossingen dienen uiteraard verder uitgewerkt, maar hebben wel de potentie om tot echte oplossingen te leiden. Graag zou ik het college van B&W en de gemeenteraad hier een toelichting op willen geven.

Oplossing 1 spreekt voor zich waarbij de Remia fabriek gedeeltelijk of geheel verplaatst dient te worden. Het vrijkomende terrein kan ingericht worden voor nieuwe woningen en openbare voorzieningen en er ontstaat zo een volwaardige verbinding voor zowel langzaam als gemotoriseerd verkeer. Ook de gemeente geeft aan dat de kans groot is dat de Remia binnen nu en 10 jaar het hart van het dorp zal verlaten.

Oplossing 2 is een oplossing waarbij het meervoudig ruimtegebruik centraal staat, het verkeer in het dorp neemt af en de veiligheid voor langzaam verkeer neemt toe door een nieuwe loop-/fietstunnel ter plaatse van de huidige spoorkruising. De overlast neemt af en het dorpscentrum wordt beter bereikbaar voor bezoekers van het centrum door een directe ondergrondse aansluiting op de N238 die onder het spoor en het station wordt gerealiseerd. Ook het langzame verkeer kan via een directe ondergrondse verbinding van noord naar zuid bewegen. En wellicht dat bevoorrading van de winkels ook vanaf hier kan plaats vinden. Dit is geen extra verbinding tussen noord en zuid voor gemotoriseerd verkeer, maar al het bestemmingsverkeer van de N238 en uit Noord wordt hiermee afgevangen. Er hoeven beduidend minder kilometers te worden gemaakt door het dorp heen en de overlast van het verkeer wordt teruggebracht. De veiligheid van alle weggebruikers en leefbaarheid in het dorp wordt verbeterd.

De oproep aan het college van B&W en de gemeenteraad is om te stoppen met de omleidingsroutes en serieus in gesprek te gaan met de bewoners van Den Dolder. Daarnaast moet worden gestart met een toekomstvisie voor het dorp waarbij het sluiten van de spoorwegovergang, de ontwikkeling van de WA hoeve en de komst van de politieacademie. Als laatste moeten de voorgestelde alternatieven tegelijk met de toekomstvisie serieus worden onderzocht op haalbaarheid zodat zo min mogelijk tijd wordt verspild.

 

 

Antoine

19-06-23 om 20:52

Ik vind het moeilijk om hier niet emotioneel op te reageren...hoe geloofwaardig is dit verhaal? Er is de afgelopen 20 jaar enorm veel tijd, geld en energie besteed met als resultaat een tunneltje bij de sportvelden en een enorme stapel papierwerk en adviezen waar niets mee is gedaan. Tot voor kort was er totaal geen zicht op een oplossing en nu "ineens" is er een "oplossing" die compleet uit te lucht komt vallen en voor het hele Dorp nieuw is. Ik kan bijna niet geloven dat dit "plan" serieus besproken gaat worden, de tranen schieten me ervan in de ogen. De journalist van het AD heeft misschien wel gelijk, dit zal voor de gemeente wel het goedkoopst zijn of het meeste geld opleveren :-(

Christian

19-06-23 om 19:25

Het meeste is al gezegd.
Wat een slecht plan om Den Eng "op te offeren" voor een weg. Een optie die door een eerdere studie was afgedaan als géén optie!? Het nog niet uitgewerkte plan dat er nu ligt, wordt op korte termijn voorgelegd aan de gemeente raad, maar waar beslissen ze dan over? De wijze waarop dit proces verloopt en hoe het plan wordt gepresenteerd, waar nog zoveel haken en ogen aan zitten, als enige optie, is echt heel bijzonder. Alle andere aangedragen opties worden afgedaan. Er wordt een korte termijn oplossing geforceerd in en een dorp dat wordt gesplitst. Daarbij doen ze het voorkomen of het merendeel van de bewoners voor de plannen is, maar dat is echt niet waar.

Maikel

19-06-23 om 16:12

Geachte leden van de gemeenteraad van Zeist,

Wij, inwoners van Den Dolder, schrijven u met een dringende oproep. Ons dorp wordt, op last van het Rijk en ProRail, bedreigd door een geplande sluiting van de spoorwegovergang voor snelverkeer. Dit verbreekt de cruciale verbinding tussen de bewoners in Den Dolder Noord en Den Dolder Zuid. Dit is de gemeenschap die de lokale economie dagelijks voedt!

We begrijpen en waarderen de noodzaak van veiligheid, maar we willen de saamhorigheid en toekomst van ons dorp op nummer 1 zetten!

Onze zorg betreft niet alleen de sluiting van de spoorwegovergang, maar ook bredere vraagstukken die spelen in onze dorpse gemeenschap. We pleiten voor een holistische aanpak, rekening houdend met de (afgedwongen) afsluiting van het spoor (zonder onderbouwing dat dat de veiligheid verbetert), de (toen niet geplande) uitbreiding van de WA hoeve en de (onvoorziene) komst van de nog nieuw te ontwikkelen politieacademie. Deze zorg wordt nog groter door de berichten over onvolledige en onjuiste berichtgeving van en door de gemeente.

Het huidige plan voor een nieuwe route en verbindingsweg tussen de Nieuwe Dolderseweg en de (Oude) Dolderseweg, dwars over het historisch landgoed Den Engh, toont een eenzijdige focus op alleen een omleidingsroute, waarbij de sociale en economische gevolgen hiervan naar onze mening niet in overweging zijn genomen. Daarnaast is het een prachtig park, waarin straks heel wat oude en gezonde bomen gekapt gaan worden voor een doorgangsweg met een enorme verkeersintensiteit. In 2019 is berekend dat er 6000 auto’s per dag gebruik zouden maken van een omleiding. De komst van een nieuwe woonwijk met ongeveer 500 huizen op de WA hoeve en de bouw van de politie academie zijn daarin nog niet meegenomen. Het aantal toekomstige studenten daar schat men op 1200 en het aantal personeelsleden op 750. Het is duidelijk een veel te zware belasting voor de natuur, de vogels, hun broedplaatsen etc. De natuur mag niet wijken voor asfalt! Zeker niet in een gemeente waar het behoud van groen tot speerpunt is gemaakt.

De voorgestelde plannen hebben geleid tot een golf van afkeuring in ons dorp, met grote zorgen over de impact op onze lokale ondernemers en de bewoners van de hele Dolderseweg en Andreas Foxlaan en omgeving. Tevens is in het dorp een breed gevoel van verzet ontstaan tegen de voorgestelde verbindingsroute over het landgoed van Den Engh, dat zulke waardevolle eigenschappen bewaart, zowel natuurhistorisch als cultuurhistorisch.

Wij zijn inmiddels in een grote groep verzameld en verenigd en wij accepteren op geen enkele wijze dat dit plan van de gemeente Zeist er doorheen wordt gedrukt.

Wij vragen het College van B&W en de Gemeenteraad, die ons vertegenwoordigen als onze volksvertegenwoordigers, om samen met ons te werken aan een oplossing die de bewoners van Den Dolder, onze dorpsgemeenschap in Den Dolder en de lokale economie van Den Dolder versterkt, in plaats van verdeelt en verzwakt.

De nu voorgestelde en nog niet correct uitgewerkte oplossing is een verslechtering van de leefbaarheid in en bereikbaarheid van ons dorp Den Dolder. Daar komt nog bij dat alle , door bewoners, klankbordgroep én onafhankelijke adviseurs, voorgestelde adviezen ter verbetering van bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid door de gemeente en Prorail in "de la zijn blijven liggen". 

Alleen samen kunnen we Den Dolder veiliger én levendiger maken!

Daarom dringen wij er bij u op aan om te stoppen met de planvorming rondom de verbindingsroute over Landgoed Den Engh en om deze op handen zijnde beslissing te heroverwegen.

Wij vragen u om de alternatieve voorstellen, zoals al eerder aangedragen door de Kerngroep Zuid, bewoners én onafhankelijke adviseurs, serieus tot u te nemen en om samen met ons  te werken aan een toekomstbestendige oplossing voor een verbonden en bruisend Den Dolder.

Wij kijken met vertrouwen uit naar uw steun en actie in deze heikele kwestie.

Irene

19-06-23 om 9:28

Het advies dat er nu ligt wordt niet gedragen door de meerderheid van de inwoners van Den Dolder en Bosch en Duin. In het advies wordt geen gehoor gegeven aan de inbreng van een groot deel van de klankbordgroepen alsook het kernteam. Vragen gesteld tijdens het webinar voor bewoners zijn niet of niet voldoende beantwoord. 

 

Daarnaast heeft Antea eerder een advies uitgebracht waarin geconcludeerd werd dat er geen goed alternatief is voor het sluiten van de spoorwegovergang middels een nieuwe verbindingsroute.

 

Het projectteam van de gemeente kijkt met het advies hoofdzakelijk naar de korte termijn. "Er moet zo snel mogelijk een besluit komen" zijn de letterlijke woorden van een medewerker van het projectteam. Goede oplossingen, zoals in de toekomst gebruik maken van het Remia terrein worden zonder verder onderzoek van tafel geschoven. Het alternatief over het landgoed wordt als  optie door het projectteam aangedragen. 

 

De verbinding over het landgoed heeft onder andere de volgende nadelige gevolgen:

- Een stuk erfgoed en natuur wordt vernietigd.

- Mogelijk moeten er woningen worden onteigend omdat de ruimte waar de gemeente een weg mag leggen beperkt is door het Rijk. Tijdens de klankbordbijeenkomst van 31 mei jl. heeft het  projectteam bevestigd dat dit een optie is.

- Het projectteam gaf in deze bijeenkomst ook aan dat het nog niet bekend is hoe de route exact gaat lopen. Na afloop van de meeting bleek dat er reeds gedetailleerde tekeningen zijn van het Rijk hoe de nieuwe verbinding kan lopen. Het projectteam is hierin niet open geweest tijdens de klankbord bijeenkomst.

- De nieuwe route kruist de nieuwe doorfietsroute. Gezien de te verwachten toename van het verkeer over de Dolderseweg wordt dit een zeer druk en gevaarlijk kruispunt.

- Al het vrachtverkeer zal ook over bovengenoemd kruispunt gaan. In de huidige situatie staan er al dagelijks vrachtwagens vast omdat ze de draai niet kunnen of durven maken o.a. vanwege de vele fietsers.

- De Baarnseweg zal een drukke sluiproute worden richting Zeist omdat deze nagenoeg in een rechte lijn ligt richting de provinciale weg. 

- Er zal meer geluidshinder, uitstoot van uitlaatgassen en verkeershinder zijn omdat al het verkeer over één weg het dorp binnen komt.

 

Het dorp wordt in tweeën gesplitst. Om van Noord naar Zuid te komen moeten er twee stoplichten worden gepasseerd over de provinciale weg.

Het projectteam heeft in bovengenoemde bijeenkomst ook aangegeven dat de snelheid, enkel bij de stoplichten, wordt teruggebracht naar 60 km per uur. Dit omdat er anders een langere oprit nodig is en dat zou betekenen dat de nieuwe verbinding via het landgoed niet kan worden gerealiseerd.

Een andere reden voor het terugbrengen van de snelheid bij de nieuw te plaatsen stoplichten is dat de omwonenden dan geen inspraak hebben op de wijziging van de inrichting van de provinciale weg.

Overigens wordt de snelheid enkel bij de stoplichten teruggebracht naar 60 kilometer per/uur. Het overige traject zal 80 kilometer per/uur blijven.

Het projectteam wil dat de Raad een besluit neemt zonder te weten wat de impact van het plan zal zijn voor Den Dolder. Een gedegen onderbouwing ontbreekt. Alvorens de Raad een goed onderbouwd besluit kan nemen moeten alle oplossingen voor de lange termijn gedegen worden onderzocht. Waarbij ook de oplossingen voor een verbinding via het Remia terrein serieus moet worden meegenomen. Alsook de vraag of het uberhaupt nog wenselijk is een grote fabriek en een grote Albert Heijn in een dergelijk kleine dorpskern te hebben.

J. Davids

19-06-23 om 7:29

Geacht College,

De reacties van de afgelopen weken lezende, zien wij dat een dorpsgenoot (dhr. Roel van Rijn) op 18 juni jl. het rapport van RHO uit 2019 heeft bijgevoegd bij zijn reactie.

In dit rapport uit 2019 valt te lezen op blz. 26 en 27 met fotoillustratie, het voorstel van een bypass route aan te leggen voor/naast de route rotonde aan de (provinciale) Nieuwe Dolderseweg om op deze wijze het verkeer over de (oude) Dolderseweg het dorp Den Dolder in te leiden dat (tijdelijk) daar wil verblijven of wil winkelen.

Provincie zag in 2019 in deze bypass langs de provinciale weg geen optie, omdat de Gemeente Zeist toen nog bezig was met onderzoek om het verkeer via de A. Foxlaan het dorp Den Dolder in- en uit te leiden.

Anno 2023, is dit geen optie meer daar de Provincie de [provinciale] doorfietsroute van Utrecht naar Amersfoort (vice versa) laat aansluiten en lopen door de A. Foxlaan. 
Vraag van onze kant is: kan het College van B&W met de Provincie in overleg treden of deze bypass route door de Provincie heroverwogen kan worden, zodat landgoed Den Engh gespaard kan blijven van mogelijke aanleg van een verbindingsweg?
 

Erik

19-06-23 om 6:22

Geachte leden van de gemeenteraad van Zeist,

 

Wij, inwoners van Den Dolder, schrijven u met een dringende oproep. Ons dorp wordt, op last van het Rijk en ProRail, bedreigd door een geplande sluiting van de spoorwegovergang voor snelverkeer. Dit verbreekt de cruciale verbinding tussen de bewoners in Den Dolder Noord en Den Dolder Zuid. Dit is de gemeenschap die de lokale economie dagelijks voedt!

We begrijpen en waarderen de noodzaak van veiligheid, maar we willen de saamhorigheid en toekomst van ons dorp op nummer 1 zetten!

 

Onze zorg betreft niet alleen de sluiting van de spoorwegovergang, maar ook bredere vraagstukken die spelen in onze dorpse gemeenschap. We pleiten voor een holistische aanpak, rekening houdend met de (afgedwongen) afsluiting van het spoor, de (toen niet geplande) uitbreiding van de WA hoeve en de (onvoorziene) komst van de nog nieuw te ontwikkelen politieacademie.

 

Het huidige plan voor een nieuwe route en verbindingsweg tussen de Nieuwe Dolderseweg en de (Oude) Dolderseweg, dwars over het historisch landgoed Den Engh, toont een eenzijdige focus op alleen een omleidingsroute, waarbij de sociale en economische gevolgen hiervan naar onze mening niet in overweging zijn genomen. Daarnaast is het een prachtig park, waarin straks heel wat oude en gezonde bomen gekapt gaan worden voor een doorgangsweg met een enorme verkeersintensiteit. In 2019 is berekend dat er 6000 auto’s per dag gebruik zouden maken van een omleiding. De komst van een nieuwe woonwijk met ongeveer 500 huizen op de WA hoeve en de bouw van de politie academie zijn daarin nog niet meegenomen. Het aantal toekomstige studenten daar schat men op 1200 en het aantal personeelsleden op 750. Het is duidelijk een veel te zware belasting voor de natuur, de vogels, hun broedplaatsen etc. De natuur mag niet wijken voor asfalt! Zeker niet in een gemeente waar het behoud van groen tot speerpunt is gemaakt.

 

De voorgestelde plannen hebben geleid tot een golf van afkeuring in ons dorp, met grote zorgen over de impact op onze lokale ondernemers en de bewoners van de hele Dolderseweg en Andreas Foxlaan en omgeving. Tevens is in het dorp een breed gevoel van verzet ontstaan tegen de voorgestelde verbindingsroute over het landgoed van Den Engh, dat zulke waardevolle eigenschappen bewaart, zowel natuurhistorisch als cultuurhistorisch.

 

Wij zijn inmiddels in een grote groep verzameld en verenigd en wij accepteren op geen enkele wijze dat dit plan van de gemeente Zeist er doorheen wordt gedrukt.

Wij vragen het College van B&W en de Gemeenteraad, die ons vertegenwoordigen als onze volksvertegenwoordigers, om samen met ons te werken aan een oplossing die de bewoners van Den Dolder, onze dorpsgemeenschap in Den Dolder en de lokale economie van Den Dolder versterkt, in plaats van verdeelt en verzwakt.

De nu voorgestelde en nog niet correct uitgewerkte oplossing is een verslechtering van de leefbaarheid in en bereikbaarheid van ons dorp Den Dolder.

Alleen samen kunnen we Den Dolder veiliger én levendiger maken!

 

Daarom dringen wij er bij u op aan om te stoppen met de planvorming rondom de verbindingsroute over Landgoed Den Engh en om deze op handen zijnde beslissing te heroverwegen.

Wij vragen u om de alternatieve voorstellen, zoals al eerder aangedragen door de Kerngroep Zuid, serieus tot u te nemen en om samen met ons  te werken aan een toekomstbestendige oplossing voor een verbonden en bruisend Den Dolder.

 

Wij kijken met vertrouwen uit naar uw steun en actie in deze heikele kwestie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Familie Koomen

 

Namens de bezorgde inwoners van Den Dolder en mijn gezin

Sarah

18-06-23 om 23:11

Reactie op inbreng van medebewoner:

Ik heb absoluut geen bezwaar tegen het feit dat men vanuit andere dorpen naar Den Dolder komt om te shoppen. In tegendeel. Het kan bijdragen aan een gezonde lokale economie en extra gezelligheid. Wel is het belangrijk dat leefbaarheid (incl. groen) en bereikbaarheid voor de dorpsbewoners centraal staat.

Kim

18-06-23 om 22:44

Hartelijk dank voor de plannen, en voor de mogelijkheid om hierop te reageren. Dank ook aan de dorpsgenoten, gemeente, en stakeholders die hebben bijgedragen aan deze opgave.

Ik zie dit als een mooie gelegenheid om Den Dolder nog aantrekkelijker te maken. Ik had daarom gehoopt op een lange termijnvisie voor Den Dolder als geheel; om het leefbaar en bereikbaar te houden, met voldoende aandacht voor welzijn en natuur. Dat bieden deze plannen niet. Ik hoop dat een dergelijke visie er wél ligt en dar deze plannen hierop aansluiten?

Enkele reacties op het Zuid-plan:

1. Ik had verwacht dat de voorstellen begeleid zouden worden met een berekening van het aantal & type verkeersgebruikers in omliggende straten als gevolg van de verschillende oplossingen. Het is nu moeilijk de impact van keuzes te voorzien. Er zijn modellen om dit te beramen. Dit zou alsnog erg welkom zijn om keuzes te kunnen maken.

2. Aangezien de plannen voor Zuid nog onduidelijk zijn is het gepast om bewoners (opnieuw) te consulteren wanneer deze helderder zijn. Momenteel weten we niet waar we ons aan committeren, noch aan wat de mogelijke effecten zullen zijn. Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet

Roel van Rijn

18-06-23 om 21:34

De link in mijn reactie hieronder kwam niet goed door, dus hierbij opnieuw.
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/7939345/1/20190906_Second_opinion_RHO_verkeerssituatie_spoorwegovergang_Den_Dolder_%28namens_een_aantal_belanghebbenden%29

Vanaf pagina 16 wordt het interessant.
 

 

Roel van Rijn

18-06-23 om 21:26

Er staat een olifant in de kamer: de Albert Heijn is veel te groot voor Den Dolder. De Albert Heijn heeft regionale aantrekkingskracht op een klein dorpskerntje. Dat zorgt voor veel verkeer, dat is wat zorgt voor onveilige situaties rond het spoor. 

In andere landen maakt men zo'n verkeersmagneet makkelijk bereikbaar voor alle verkeer een eind buiten het centrum op een industrieterrein, met een ruime parkeerplaats. Die winkels, zoals Super U en InterMarché in Frankrijk, zijn groter, ruimer en comfortabeler, zowel wat betreft aanbod als winkelbeleving als af- en aanrijroute, voor klanten én bevoorrading.  

In Den Dolder blijft het hoe dan ook passen en meten. Als er twee vrachtwagens komen laden en lossen staat de boel al muurvast. Dat kan met herinrichting niet beter worden. Er zijn domweg niet voldoende vierkante meters. 

Natuur en woongenot moeten blijven. "Economisch belang" is makkelijk te verplaatsen naar een industrieterrein waar veel leeg staat. 

Er is overleg geweest met Ahold en ASR. Waar kunnen we lezen wat daar gezegd is? Dat is niet makkelijk te vinden. Is er verslag van? Wie "Zeist ASR Ahold" googelt vindt wel dit: 

https://zeist.raadsinformatie.nl/document/7939345/1/20190906_Second_opinion_RHO_verkeerssituatie_spoorwegovergang_Den_Dolder_%28namens_een_aantal_belanghebbenden%29

Dit document is niet bekend bij de klankbordgroep Centrum. Dat is raar. Hoe kan dat? Waarom is dat verzwegen? Want dat document sorteert voor op economisch belang. Maar economisch belang moet ondergeschikt zijn aan leefbaarheid, groen en woongenot. Waarom is de gemeente hier niet transparant over geweest?

In dat rapport lezen we o.a. dat 42% van het winkelend publiek in Den Dolder afkomstig is van buiten het dorp. Bijna de helft! En daar weer de helft van komt uit Bilthoven, dat een veel grotere dorpskern met meer aanbod heeft, waarin de gemeente De Bilt ook nog eens ijverig aan het herinrichten en renoveren is. Het wordt heel mooi daar. De Bilthovenaren zullen er blij mee zijn! En Den Dolder misschien wel links laten liggen. Straks is al die heisa voor niks. Want de Albert Heijn wint ook allang geen filiaalwedstrijden meer, zoals 15 jaar terug onder de vorige bedrijfsleider nog vaak. Toen er nog veel Doldenaren werkten. Over economisch belang gesproken. 

Is er overlegd met de gemeente De Bilt? Verwacht De Bilt meer toestroom, die nu, tijdens de herinrichting, naar Den Dolder uitwijkt? 

Verder eens met de reacties van HJ Buist en Gerda Jekel. 

Kees

18-06-23 om 14:57

Het uitgangspunt van deze plannen was het welzijn van de bewoners van Den Dolder? Er lijkt bij deze plannen juist alleen maar te zijn gekeken naar gemak. Den Engh is mooi en rustgevend gebied waar ik en anderen graag even een rondje wandelen. Dat zal niet meer zo rustgevend zijn als de auto's met 60 km/uur langs je heen scheuren. Recent zijn er veiligheidsdrempels in de Dolderseweg gezet, zodat de auto's niet meer zo hard gaan en vaker via de provinciale weg gaan in plaats van door het dorp heen. Waarom is het idee nu dan om alsnog een weg door het dorp heen te trekken? Met zo'n weg slopen we een stuk natuur terwijl dat niet zou hoeven en we nodigen alle automobilisten uit om recht door het dorp heen te rijden aangezien dat de snelste weg is. De charme van Den Dolder is juist dat het rustig en veilig is en al dat autoverkeer zal daar een eind aan maken. Een grote weg hoort niet in een klein dorp

Maud

18-06-23 om 14:41

Ik vind dat het proces niet transparant is. Er wordt gesteld dat er sprake is van participatie, maar dat is in het advies niet het geval. 

Er is volledig gebrek aan lange termijn plannen. Er moet een plan komen waarin de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van héél Den Dolder meegenomen moeten worden.

Dat betekent nu goed nadenken hoe het Den Dolder van de toekomst er uitziet en dan is dit plan (puur gericht op korte termijn sluiting spoorwegovergang) zeker geen oplossing. Het gaat bovendien ten koste van natuur.

Emil

18-06-23 om 14:11

Toch nog maar eens een reactie over de veiligheid van spoorwegovergangen. Prorail heeft terecht de wens om de veiligheid verder te vergroten. Zoals Prorail zelf aangeeft zijn er veel bijna ongelukken doordat mensen nog snel willen oversteken en langs de slagbomen lopen, fietsen etc. 

Wat Googelen levert een aantal interessante Europese onderzoeksresultaten op:

·       Nederland is, samen met Zwitserland koploper als het gaat om aantal treinpassages per dag met stuk spoortracé.

·       Er zijn 5 landen die meer overwegen per kilopmeter spoort hebben dan NL: Noorwegen, Oostenrijk, Zweden en Hongarije

·       Vwb de overwegveiligheid (gecorrigeerd naar treinverkeer) scoort NL in de middenmoot. Corrigeer je die cijfers voor bevolkingsdichtheid dan scoort NL hoger. Met name Verenigd Konikrijk en Zwitserland laten zien dat aanzienlijke verbeteringen mogelijk zijn

o   Overwegen met halve bomen worden of zijn in deze landen gaandeweg vervangen ten faveure van overwegen met hele bomen, die de weg geheel afsluiten. Deze worden in alle drie de landen in betekenisvolle mate toegepast.

o   Bij overwegen met hele bomen wordt nagegaan of de overweg vrij is voordat een trein passeert (Duitsland en Verenigd Koninkrijk). In Zwitserland is dat alleen het geval waar treinsnelheden hoog zijn of de wegsituatie zodanig is dat problemen met het vrijmaken van overwegen te verwachten zijn.

o   Over enkele jaren zullen in Nederland vrijwel alle overwegen in het reizigersnet zijn voorzien van automatische halve bomen. In andere landen is juist een ontwikkeling gaande om zulke overwegen te vervangen door veiliger geachte overwegen die de weg geheel afsluiten.

Prorail kiest er zelf voor om beschikbare en bewezen middelen ter verhoging van de veiligheid niet in te zetten in Nederland. Halve spoorbomen laten teveel ruimte waardoor onveilige situaties ontstaan. Die hebben in grote mate betrekking op voetgangers, fietsers etc en niet gemotoriseerd verkeer. 

Wilbert Renkema

18-06-23 om 0:21

Uniek hoe na 3 jaar opeens versneld een dwars over het historisch landgoed Den Engh wordt voorgesteld bij de College van B&W en Gemeente Raad. Wat me opvalt is dat vanuit het advies niet meerdere (buiten de 3 Den Engh versies) & ook eerdere opties naast elkaar worden gelegd. Ik zie geen gewogen voor’s en tegen’s. Opties van 3 jaar participatie zie ik ook niet in het voorstel terug.

 

Ik begrijp dat ’n oplossing lastig te vinden is, echter dit is te kort door de bocht en niet breed oplossend & toekomstgericht beschouwd. Ook in de laatste bijeenkomsten wordt opeens gesteld dat de afspraken met Pro-Rail er nu eenmaal zijn. Doel zou niet de afspraken met Pro-Rail moeten zijn, echter een probleem van veiligheid dat we hebben op te lossen. En op welke wijze lost dit dan de veiligheid bepaalde incidenten op. Welke impact de nieuwe wijk WA Hoeve en de politie academie zal hebben qua verkeersstromen heb ik ook niet gepresenteerd gezien. Hoe kunnen we dan ’n goed gewogen keuze maken ? Zo maar ’n park met groen opofferen gaat echt te ver. Wat lossen we op en welke nieuwe problemen creëren we daarmee ? Belangrijk ook, aangezien we veel geld gaan uitgeven als gemeente en dat heeft het doel  of doelen optimaal te dienen.

Apart dat bovendien de afgelopen jaren niks extra’s aan die veiligheid is gedaan als dat zo urgent/ essentieel is. De direct omliggende bewoners van Den Engh worden nu opeens pas de laatste week hiermee geconfronteerd. Voor de bus haltes wordt gewoon kort door de bocht gezegd, “dat de mensen maar wat verder mogen lopen” Belangrijk om goed te onderzoeken; Wie gaan er met de bus & zijn er verkorte looproutes naar de haltes te maken ?

 

Belangrijk is dat Den Dolder niet verder wordt gescheiden tussen Noord & Zuid; dat voelt nu zo vanuit deze oplossing. Laten we nog eens alle opties naast elkaar leggen & gaan wegen. Welke variabelen hebben we daarin ?  En om welke redenen liggen dan sommige items vast (provincie & Pro-Rail, etc…), daar worden de inwoners van Den Dolder niet inhoudelijk over geïnformeerd. ’n Remia fabriek midden in het centrum is bv ook niet meer van deze tijd. Kunnen we juist ook niet het bedrijventerrein meer verbinden en de supermarkten daar ’n plek geven. Laten we dit ook als opties & daarnaast geïntegreerd kijken wat de mogelijkheden zijn.  

 

Dat er nadelen kunnen zitten aan ’n keuze kan ik begrijpen, echter nu zijn deze niet inzichtelijk en kan ik niet begrijpen hoe hier ‘n College van B&W en Gemeente Raad ’n gewogen keuze in zou kunnen maken.

Met vriendelijke groet,

Wilbert Renkema

Gijs

17-06-23 om 10:15

Hallo, ik ben 13 jaar en ik woon aan de Dolderseweg. Ik vind dit plan heel erg slecht, we krijgen in Den Dolder zo een mini snelweg dwars door het dorp. Hoe kan de gemeente dan zeggen dat het veiliger en beter wordt om te wonen? En de gemeente heeft ons ook nooit gevraagd wat een goede oplossing is. Ik heb gehoord dat het spoor dicht moet voor auto's omdat er teveel ongelukken zijn. Maar er zijn nooit ongelukken met auto's. Alle ongelukken zijn met mensen die lopen of fietsen. En als de gemeente nou eerst eens kijkt hoe ze het spoor veiliger kunnen maken want dat gebeurt niet. En de gemeente vindt het wel veilig en goed voor het dorp dat er een hele grote fabriek midden in het dorp staat waar mega veel vrachtwagens naartoe moeten. En dan vinden ze het wel een goed idee om allemaal bos om te gaan kappen. Misschien is het voor grote mensen logisch, maar ik begrijp er niks van.

Jeroen van ‘t Hoenderdaal

17-06-23 om 7:30

Beste,

na alles grondig gelezen te hebben ben ik na lang denken tot een oplossing gekomen die volgens mij nog niet eerder is benoemd. 
ik realiseer me dat deze oplossing duur is, maar wel het beste voor het dorp. 
Het huidige station afsluiten (en inrichten als horeco o.i.d. zoals bijvoorbeeld ook in Baarn het geval is). 
Dan een nieuw verdiept station bouwen aan de andere kant van de overweg (dus vóór de Remia en AH. 
Daarmee wordt de overweg behouden omdat de trein daar onderdoor gaat en ter hoogte van het huidige station weer omhoog komt om over de N238 te kunnen komen. 
Deze oplossing betekent dan ook dat de ontsluiting via Zuid of Den Engh niet meer nodig is, en alles blijft zoals het is, behalve dat de 'overweg' ineens veilig is omdat de trein er onderdoor gaat. 
Ja, het is duur, maar wel de meest fraaie oplossing. 

Martijn Koopmans

16-06-23 om 11:37

Gegeven de randvoorwaarden is er geen goed advies mogelijk en dat geldt daarmee ook voor het voorliggende advies. Het is nog steeds een bijzonder slecht en absoluut niet gedragen advies. De gemeente heeft alle lang termijn (goede) opties bij voorbaat buiten scope geplaatst (´Waar het schuurde was het verschil van visie over de invulling van de opdracht.”). Na 3 jaar participatie ligt er een advies waarin niets tot zeer weinig is gedaan met de ideeën en suggesties van de bewoners van Den Dolder. De essentie staat letterlijk in het adviesrapport: “De kerngroep zou verder graag zien dat de raad met een bredere visie kijkt dan nu is gedaan en verder kijkt dan de huidige situatie. De essentie daarbij is een bereikbaar, veilig en leefbaar centrum en een oplossing die een toegevoegde waarde is voor het dorp.”

Dit hele proces met als resultaat dit “advies” getuigt van een volledig gebrek aan lange termijn visie van de gemeente. Uitgangspunt is goede leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid voor Den Dolder in de toekomst. Vervolgens is gekozen om een oplossing te zoeken voor een ‘verkeersvraagstuk’ terwijl het vraagstuk breder is. Vanuit de klankbordgroep komt terug dat alternatieven die een bredere leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid kunnen realiseren dan het huidige voorstel tot op heden niet bespreekbaar zijn. De gemeente sluit de ogen voor echt goede oplossingen en/of heeft andere plannen/belangen die niet op tafel komen. Vooral dat laatste zou een bijzonder kwalijke zaak zijn.

Vanuit een lange termijn visie lijkt één van de voor de hand liggende eerste vragen te zijn wat een grote fabriek nu en in de toekomst midden in de dorpskern doet. Met een verhuizing van de Remia ontstaan er veel meer mogelijkheden om de doelstellingen (incl afsluiting spoor voor gemotoriseerd verkeer) te realiseren. Het vrijgekomen terrein biedt ruimte voor passende infrastructuur (bijv een ingang naar een parkeergarage met verbinding naar de garage bij de AH), woningbouw in de dorpskern (met wellicht optie om niet of pas later een natuurgebied op te offeren voor nieuwe woningbouw), groen en evt meer winkels zodat er aan beide kanten van het spoor ruimte en mogelijkheden komen voor ondernemers.

Onder het mom van een onveilige overgang en druk vanuit Prorail ligt er een advies over de “beste oplossing”. Zonder enige onderbouwing wordt een advies, vooral over Zuid, gegeven als zijnde de beste oplossing. Er is geen direct betrokken bewoner om input gevraagd en er is geen onderzoek gedaan naar de impact van dit advies. Het collega en de raad wordt een advies voorgelegd waarin drie jaar participatie niet is meegenomen. Er is geen draagvlak voor deze optie en zou, bij een positief besluit bevestigen dat de gemeente primair kiest voor een optie met de (op korte termijn) minst hoge kosten maar met extreem negatieve consequenties voor de leefbaarheid en veiligheid van Den Dolder:

-          Een stuk erfgoed en natuur wordt vernietigd

-          De leefbaarheid van Den Dolder zuid gaat extreem achteruit. Het wordt de doorgaande route voor verkeer tussen Noord en Zuid Den Dolder (reden waarom deze aansluitingsroute überhaupt op tafel ligt).

In het adviesrapport staat nota bene dat er geen lange termijn visie ligt en dat vormt een groot risico voor de leefbaarheid en veiligheid in de (nabije) toekomst. De plannen voor een nieuwe woonwijk op het terrein van de Willen Arntzhoeve en de komst van de politie academie icm zeer terechte vragen of er plek is voor een grote fabriek (Remia) en evt grote supermarkten in het centrum van een klein dorp, maakt de conclusie dat we de komende jaren agv een besluit conform voorliggend advies:

-          Veel gemeenschapsgeld gaan uitgeven terwijl er betere lange termijn oplossingen zijn

-          Veel erfgoed en natuur definitief gaan opofferen terwijl er een grote fabriek kan blijven staan in een dorpskern

-          De genoemde voordelen over openstellen van het landgoed Den Engh zijn niets meer dan ideeën waarvoor op dit moment geen mogelijkheden zijn (er zijn geen afspraken met Rijksvastgoed)

-          Voor een deel van Den Dolder een enorme toename van overlast en creëren van nieuwe onveilige situaties (oa kruising Baarnseweg/Dolderseweg) gaat betekenen.

-          Er een besluit wordt gevraagd zonder dat er enige onderbouwing is over wat de impact gaat zijn van dit advies. We gaan een spoorwegovergang veiliger maken (aanname!) en we gaan op andere plekken de kans sterk vergoten op incidenten. Ook hier ontbreekt iedere vorm van onderbouwing en onderzoek. De gemeente verplaatst de problemen ipv dat die structureel worden opgelost.

Kortom, terug naar de tekentafel, maar vooral de juiste tekentafel!

Verbeek/ Broekhuijzen

15-06-23 om 20:31

Als betrokken bewoners van Den Dolder zuid reageren wij hier op de geplande oplossingen voor een verbindingsweg. Vooral de meest recente oplossing van een weg door het prachtige landgoed van De Engh viel bij ons verkeerd.
Dit zette ons aan het denken. Het probleem is dat pro rail als beleid heeft dat een spoorwegovergang waarover autoverkeer rijdt geen geheel gesloten spoorbomen mag hebben. Alleen halve bomen zijn toegestaan, maar dat schijnt juist soms gevaarlijk te zijn voor fietsers en voetgangers. De oplossing die nu wordt gezocht bestaat uit het afsluiten van de spoorovergang voor auto's en die auto's dan om te leiden via een verbindingsweg tussen de provinciale weg en de dolderseweg. Welke oplossing voor die verbindingsweg ook wordt gekozen, zij zal belangrijke schade toebrengen aan de natuur-en cultuurhistorische waarden van ons mooie dorp

Wij zijn natuurlijk geen planoloog, maar willen toch onze oplossing ter overdenking te berde brengen.
Het probleem ligt bij de spoorovergang. Welnu, vind dan ook de oplossing door het probleem bij de spoorovergang op te lossen en de auto's enerzijds en fietsers en voetgangers anderzijds te scheiden.
Sluit de dolderseweg vanuit Noord af ter hoogte van de remiafabriek. Leidt het autoverkeer om via een nieuw aan te leggen weg over het remiaterrein (Remia zal wel moeten meewerken) en  maak een nieuwe spoorovergang louter voor auto's die uitkomt op het parkeerterrein van Albert Heijn. Voordelen: kost een fractie ten opzichte van de voorgestelde alternatieven van een verbindingsweg, geen aantasting van natuur-en cultuurhistorische waarden, geen extra verkeer op dolderseweg en palzerweg en het winkelend publiek heeft de kortst mogelijke verbinding met het centrum.

Wij vermogen niet in te zien waarom deze oplossing nog niet eerder in overweging is genomen.

Wendie Verbeek/ Nathalie Broekhuijzen.

Marianne en Evert J. de Olde - Kraayeveld

15-06-23 om 10:04

Er is een kerngroep bewoners welke zich reeds meerjarig over deze kwestie heeft gebogen.

Maak gebruik van de deskundigen in deze groep. 

Maarten

14-06-23 om 21:08

  1. Er wordt gesteld dat de fiets/voetgangersoversteekplaats Hertenlaan/Hertenlaan-West vervalt. Waarom? Daarmee vervalt een wandelrondje door Den Dolder en wordt de barriere van de provinciale weg groter,
  2. Wat zijn de plannen met het loopbruggetje over de provinciale weg tussen Landgoed den Engh en de politieacademie?
  3. Een nader te ontwerpen weg over Landgoed den Engh is wel een zwaktebod. Als er rekening gehouden moet worden met vrachtwagens voor de winkels, wordt dit een forse weg en gaat dit landgoed verloren, hoezeer er ook inspanningen gepleegd worden voor landschappelijke inpassing.

Bewoner Den Dolder

14-06-23 om 17:47

Zoals altijd heeft voor iets kiezen een gevolg ; er is gekozen voor een spoorwegovergang die veiliger moet worden door afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Gevolg is dat het dorp in tween gedeeld wordt en er een verbindingweg naar zuid moet komen. We willen allemaal meer groen etc maar dat gaat in dit geval niet, een weg over Den Engh is de minst slechte oplossing. Een landgoed wat eigenlijk nu geen onderdeel van het dorp is wordt toegankelijk voor iedereen en ontsluit Den Dolder Zuid. Een ontsluiting die ook nodig is voor al de studenten en personeel van de politie academie om het station en winkels te bereiken. Zonder dit hebben de winkeliers geen bestaansrecht en gaan een voor een verdwijnen. Over Den Engh is de minst slechte oplossing voor Den Dolder Zuid. Ja groen moet wijken voor veiligheid en leefbaarheid dat heb je soms in Nederland met 18M inwoners 
 

Michiel

13-06-23 om 18:03

Fijn dat het nu eindelijk eens aangepakt wordt. Goede plannen. Veiligheid en leefbaarheid zullen verbeteren. 

Arnoud

13-06-23 om 14:05

Ik denk dat de kern er wel beter op word. Openbaar vervoer bushaltes verplaatsing lijkt mij niet praktisch. Centrum moet ook bereikbaar zijn met bus. Afstand haltes vanaf beoogde kruispunten noord en zuid naar kern te groot. Als het lukt om over landgoed weg aan te leggen adviseer ik om het overige gedeelte park vorm te geven en echt terug te geven aan de doldenaren. Je komt dan prachtig het dorp inrijden en er is een openbaar groen park omheen 

Jeroen

13-06-23 om 11:12

Ik heb moeite met de afhandeling van vrachtverkeer in centrum . De voor gestelde afvoer route zal mi niet gebruikt worden omdat vrachtverkeer wil lossen voor de betreffende winkels. Dan zullen ze of achteruit weg willen of moeilijk keren in centrum of nog erger ze zullen via de woonwijk hun weg vervolgen. Ik zou dan ook graag aanvullende maatregelen zien om vrachtverkeer op de woonwijk te weren ! Deze straten zijn totaal ongeschikt voor zoveel vrachtverkeer. Nu is er al overlast van vrachtverkeer door wijk naar supermarkt. Zou graag zien dat er of inrijdverbod of eenrichtingsverkeer ingesteld wordt. 

Jac en Ingrid de Ruiter

13-06-23 om 9:32

Wij hebben onze reactie op plan Zuid al per e-mail ingezonden naar mw. E. Gielink en mw. M. Noordegraaf op 28 mei jl. Toen was deze site nog niet in de lucht. 

Theo Paauw

12-06-23 om 23:35

Geheel met eens met Kokkie Paauw.laugh

Kokkie Paauw

12-06-23 om 23:18

Het huidige plan voor een nieuwe route en verbindingsweg tussen de Nieuwe Dolderseweg en de (Oude) Dolderseweg, dwars over het historisch landgoed Den Engh, is een schandalig plan voor een gemeente die groen als speerpunt heeft. Het is oud en mooi monument in een prachtig park waar straks heel wat oude en gezonde bomen gekapt gaan worden voor een brede doorgangsweg met een enorme verkeersintensiteit. In 2019 is berekend dat er 6000 auto’s per dag gebruik zouden maken van een omleiding. De komst van een nieuwe woonwijk met ongeveer 500 huizen op de WA hoeve en de bouw van de politie academie zijn daarin nog niet meegenomen. Het aantal toekomstige studenten daar schat men op 1200 en het aantal personeelsleden op 750. Het is duidelijk een veel te zware belasting! De natuur mag daar niet wijken voor asfalt! 

Daarnaast wordt bij deze route de kruising hoek Baarnseweg met de Dolderseweg dan een heel druk kruispunt, dus gevaarlijk voor de fietsroute die daar overheen gaat. Het lijkt beter die fietsroute over de Paduaweg te laten lopen, langs de dan voor gemotoriseerd verkeer gesloten spoorwegovergang.

En het hele plan om Den Dolder op te splitsen in Noord en Zuid is een ramp voor de bewoners en de winkeliers! Dus sluit ik mij aan bij het eerder gedane voorstellen van kerngroep Zuid, bij jullie wel bekend.

 

 

 

Patrick

12-06-23 om 19:54

De oplossing snap ik het is de weg van de minste weerstand. Maar ecologisch Cultuur historisch het meest ingrijpend. Het licht voor de hand om de bestaande infrastructuur zoveel mogelijk te gebruiken te gebruiken als onderligger van een oplossing. Ik snap dat dat voor de bewoners van dit gedeelte wel het meest impact vol is. Het is aan de gemeenteraad om daar goede afweging in te maken waarbij ik opmerk dat de enige constante factor in ons leven is dat alles onder hevig is aan verandering. Tot slot mij blijft toch op zich onduidelijk Welk probleem we precies aan het oplossen zijn. Het bewust in tweeën knippen van een kleine gemeenschap kan wel eens een historische blunder blijken te zijn. Daarnaast roep ik op om ook veel aandacht te hebben voor de buslijn.

HJ Buist

12-06-23 om 17:10

De ingetekende oplossing voor een weg over het landgoed Den Engh geeft niet de juiste toedracht aan:

1. De voorgestelde weg is als een zeer dun lijntje over het landgoed ingetekend. De breedte van de huidige wegen, zoals de Paltzerweg en de Doldersweg geven aan dat een nieuwe weg een veel grotere impact zal hebben dan is ingetekend.

2. Op het kaartje wordt gesuggereerd dat er veel grasveld is en relatief weining bos. Kijk echter eens naar de satellietopname van Google Maps of Google Earth en je ziet dat de bomen een groot deel van het terrein bedekken

Het zou een grof schandaal zijn als de weg over een van de oudste bewoonde plekken/park van Den Dolder zou leiden. De suggestie dat een weg het landgoed juist ontsluit voor de inwoners van Den Dolder is te zot voor woorden. Een gemeente die voor vergroening is kan niet toestaan dat een prachtig stuk groen en vele tientallen bomen in Den Dolder voor een weg moet wijken

 

HJ Buist

12-06-23 om 16:58

De gemeente heeft projectontwikkelaar ORPEA al toestemming gegeven voor de bouw van een kolossaal zorgcentrum aan de Paltzerweg. Dit gaat tot een toename van verkeer op de Paltzerweg leiden. Afgezien nog van het feit dat er geen weg over Den Engh zou moeten lopen, zou kiezen voor een aansluiting op de Paltzerweg nog eens extra sluipverkeer gaan betekenen. Dus geen weg over Den Engh en al zeker niet aansluitend op de Paltzerweg 

HJ Buist

12-06-23 om 16:35

Zoals ik ook al voor het Centrum plan aangaf, en voor Zuid ook door anderen wordt aangedragen, moet de provinciale fietsroute worden verlegd en de spporweg blijven volgen tot de Tolhuislaan. Dit is vele malen sneller voor fietsers en veiliger. 

Dit maakt dan vervolgens de Andreas Foxlaan weer beschikbaar als autoroute (eventueel 1 richting). 

Gerda Jekel

11-06-23 om 15:55

Onderstaande reactie is van mij. Ik wil er nog graag aan toevoegen dat van alle opties voor het aanleggen van een verbindingsweg, als die er echt moet komen, mijn voorkeur uitgaat naar de route tegenover de Paltzerweg omdat je daarmee de minste schade aanricht.  

Anoniem

11-06-23 om 15:15

Een route via de A Foxlaan e.o. betekent geluidshinder en gevaar voor spelende kinderen etc., een route over Den Engh betekent verlies van een stukje natuur en wandelgebied, waar bomen moeten worden gekapt die voor de leefbaarheid van Den Dolder nou juist moeten blijven staan.

Allemaal maatregelen waarmee de leefbaarheid van Den Dolder er niet bepaald op vooruit gaat. Vooral in het leven geroepen vanwege de economische belangen van Albert Heijn, een mooie maar voor ons dorpscentrum veel te grote winkel die regionaal een hoop mensen en dus verkeer trekt.

Een praktische oplossing die wel in de klankbordgroep is genoemd maar die ik niet in het advies terugzie is een verhuizing van Albert Heijn naar het bedrijventerrein. Dat is goed toegankelijk en daar is ruimte voor parkeren, laden en lossen, evt. uitbreiding, etc. En Den Dolder zou er een stuk leefbaarder op worden.  

Hans Snel

08-06-23 om 22:32

Helaas is het besluit al genomen voor het aanleggen van de kortsluitroute. Gegeven de moeilijkheid om deze op een natuursparende manier aan te leggen, pleit ik voor het heroverwegen van deze beslissing. Kunnen we het winkelend publiek dat per se met de auto  vanuit het noorden naar het winkelcentrum wil komen niet stimuleren om hun auto op de P&R van de NS te laten parkeren (waar volgens mij vrijwel altijd voldoende parkeergelegenheid is)? Stel dat Albert Heijn hier een extra set winkelwagentjes zou neerzetten? Vanwege de herinrichting van het centrum en de spoorwegoverweg wordt dat een comfortabele wandeling met je wagentje over het spoor naar de winkels. 

Maar als de route dan toch over Den Engh moet lopen, pleit ik toch voor variant 4 in het verlengde van de Paltzerweg, omdat dit in mijn ogen de geringste natuurschade oplevert (er heeft hier in het verleden ook al een weg gelopen). Het argument dat dit meer sluipverkeer oplevert dan een andere route over Den Engh zou ik graag met cijfers onderbouwd willen zien. Dat speelt misschien heel even, maar binnen de kortste tijd heeft iedereen door dat je er met eenmaal linksaf en eenmaal rechtaf ook komt. Met andere woorden: ik vermoed dat de vrees van de klanbordgroep ongegrond is, dat deze variant meer sluipverkeer oplevert. 

Ank van Riessen en Ton Verbeek

08-06-23 om 15:09

Midden in onze vakantie werden we geconfronteerd met het plan om de verbindingsweg tussen den Dolder Centrum en de Provinciale weg dwars door het landgoed en Natuurgebied den Engh aan te leggen. Dit achten wij de slechtst mogelijke oplossing. Ongemotiveerd wordt gesteld dat dit plan de natuur- en cultuurhistorische waarde van den Dolder het minst zal aantasten. Ons inziens zal dit plan bewerkstelligen dat het unieke landgoed den Engh goeddeels verloren zal gaan. Een verbinding via de Andreas Foxlaan zou minder geschikt zijn omdat de weg dan te smal zal zijn voor een fietsroute terwijl de fietsers ook via de Dolderseweg en de spoorlijn geleid kunnen worden langs het cafe. De toegang door de Hertenlaan lijkt ons ook een optie, maar de beste oplossing lijkt ons om helemaal niets te doen. De bezoekers vanuit Noord die niet met de fiets of lopend naar het centrum willen, kunnen best de 2 km omrijden via de rotonde Dolderseweg/Nieuwe Dolderseweg. Kortom wij zijn tegen de voorgestelde oplossing van een weg door de Engh en zullen ons hiertegen tot het uiterste verzetten.

Met vriendelijke groet

Ank van Riessen en Ton Verbeek

Dolderseweg 71

Tom

07-06-23 om 12:25

De timing van de doorfietsroute vanuit de provincie blijkt onhandig. Helaas is de afstemming tussen provincie en gemeente in dezen kennelijk onvoldoende gebleken. Zo te lezen had een beetje afstemming veel geholpen in het vinden van een voor iedereen werkbare oplossing.
De doorfietsroute wordt door veel fietsers niet gebruikt zoals achter het provinciebureau ingetekend. Komende vanuit de richting Amersfoort neemt niemand de Andreas Foxlaan en Baarnseweg naar de Paltzerweg, maar men fietst door langs de Egelantier, kruist daar langs de overweg naar de Paduaweg en fietst via Paduaweg en Tolhuislaan naar de Paltzerweg. Iedereen die de route kent zal dat de andere kant op ook doen. Die route is meer autoluw en ook nog eens korter. (en komt niet over de onoverzichtelijke en voor fietsers gevaarlijke aansluiting Baarnseweg/Paltzerweg)

Met het afsluiten van de overweg wordt die route nóg beter voor fietsers tussen Utrecht en Amersfoort. Wanneer de doorfietsroute op die manier wordt gefaciliteerd of aangepast, kan in variant 1 het autoverkeer volledig van de doorfietsroute gescheiden blijven.

Is ergens terug te lezen wat de bezwaren vanuit de kerngroep zijn tegen variant 1? Het ljkt de variant die voor de minste bewoners een veranderde verkeerssituatie oplevert en doorkruist niet het landgoed Den Engh. Als het ontbreken van draagvlak voortkomt uit de doorfietsroute lijkt me dat relatief eenvoudig op te lossen?

Cookie-instellingen