Uw reacties op het adviesu kunt ze nog teruglezen

Reageer op de oplossingen voor Centrum

3611 keer bekeken 22 reacties

Van 7 tot 21 juni kon u in dit forum online reageren over het advies met de oplosingen voor Centrum. Het reactieforum is nu gesloten.

22  reacties

GS

19-06-23 om 22:57

Heel in het kort wil ik reageren op het plan centrum wat ook voor zuid en noord belangrijk is.

Huidige situatie voor bereik centrum:
-          Autoverkeer dat het centrum vanaf het noorden bereikt (langs de Remia)
-          Autoverkeer dat het centrum vanaf het zuiden bereikt (langs o.a. de dierenzaak / Egelantier)

Toekomstige situatie voor bereik centrum na afsluiting spoorovergang:
-          Al het autoverkeer zal het centrum vanaf het zuiden bereiken
-          Het autoverkeer zal het centrum vanaf het noorden niet meer kunnen bereiken wat kan leiden tot minder bezoekers/klanten centrum (omzetverlies, sluiting winkels)

Voorstel:
-          Om het autoverkeer vanaf het zuiden te ontlasten en het autoverkeer vanaf het noorden mogelijk te maken, wil ik voorstellen de mogelijkheden van het terrein van Remia te onderzoeken.
Is het mogelijk tijdens de piekdagen (zaterdag en zondag, avonduren (bezoek Albert Heijn) het parkeerterrein van Remia open te stellen voor het parkeren van auto’s voor bezoekers centrum Den Dolder. Dit maakt het mogelijk het centrum te voet over de spoorbaan te bezoeken. Eventueel kan een fiets-/loopbrug vanaf het Remia-terrein worden overwogen. Boodschappenwagentjes kunnen wellicht op het Remia-terrein worden geparkeerd.

Graag zou ik dit voorstel voor onderzoek openstellen. Mede om het autoverkeer vanaf de zuidkant te ontlasten en vanaf de noordkant toch mogelijk te maken / te handhaven (reistijd auto blijft hetzelfde als nu), waarbij dan wel een gedeelte per voet moet worden afgelegd.

Of Remia hiervoor openstaat? Voor het openstellen zal een vergoeding gepast zijn.

Voordelen voor Remia:
-          Bijdrage om een nog grotere verbinding te krijgen met het dorp
-          Tegemoetkoming kosten door het openstellen van het parkeerterrein
-          Meer bekendheid (Remia denkt mee en doet mee)

Overige voordelen zijn  o.a. dat bewoners zuidzijde Den Dolder minder verkeer krijgen. Wellicht kunnen de geplande verbindingen worden aangepast  (of worden geschrapt(?)) omdat het autoverkeer net als de huidge situatie wordt verdeeld. En dit leidt tot kostenbesparing (ook niet onbelangrijk). Toename autoverkeer vanaf de noordkant zal naar verwachting niet veel groter worden.

Daniël Eggermont

19-06-23 om 21:41

Dit is een ontzettend slecht plan. Een draak van een plan. Ik vind het dan ook zeer teleurstellend dat de gemeente Zeist probeert dit plan er doorheen te drukken zonder eerst een duidelijke visie te hebben waar Den Dolder over 10 of 20 jaar staat.

De afgelopen 3 jaar heb ik deelgenomen aan het zogenaamde participatieproces door zitting te nemen in de klankbordgroep centrum en in de kerngroep. Op geen enkele wijze is er geluisterd naar voorstellen van de bewoners en op geen enkele wijze worden met dit plan de belangen van de bewoners van Den Dolder behartigd. De participatienota is dan ook een eenzijdig beeld waarin alleen dat wordt weergegeven wat de gemeente Zeist goed uitkomt. De kritiek die is geleverd op dit plan is niet of nauwelijks terug te vinden.

Het plan van de gemeente Zeist is slecht voor de winkeliers en haar bewoners:

1.     De verkeersveiligheid op de spoorwegovergang wordt maar deels opgelost. Alle fietsers en wandelaars gaan straks nog steeds gelijkvloers het spoor kruisen. Dat terwijl de afgelopen 20 jaar er met auto’s en vrachtwagens geen enkel ongeluk heeft plaats gevonden, in tegenstelling tot de vele tientallen ongelukken met wandelaars en fietsers. De situatie op de spoorwegovergang wordt in Den Dolder niet als een groot probleem ervaren en is het probleem van ProRail.

2.     Alle omrijroutes die de gemeente Zeist voorstelt gaat de winkeliers 10 tot 20% omzet kosten (zie ook onderzoek ASR uit 2019). Dit bekent dat winkeliers weg zullen trekken en dit gaat ten koste van de voorzieningen voor bewoners en ten koste van de levendigheid.

3.     Door de omrijroute over landgoed Den Engh zal er zo’n 5000 km/dag extra autokilometers worden gemaakt. Dit betekent meer geluidsoverlast, meer stikstof en meer fijnstof, voor meer bewoners dan in de huidige situatie. Het is een verslechtering van de leefbaarheid in het dorp en dit zal niet of nauwelijks worden gecompenseerd. De gemeente doet alleen wat wettelijk nodig is en dat neemt de overlast niet weg.

4.     Een route door Landgoed Den Engh betekent de definitieve vernietiging van cultureel erfgoed en de monumentale bomen zullen voorgoed verdwijnen. De toegevoegde waarde die dit landgoed heeft voor bewoners verdwijnt. Grote kans dat enkele bewoners onteigend moeten worden en hun huis verliezen.

5.     De verkeersveiligheid in het dorp zal verslechteren. Als eerste moet al het verkeer (ca 6000 voertuigen per dag) dat de omrijroute volgt, de doorfietsroute van provincie kruisen. De kans dat hierbij slachtoffers vallen is vele malen groter dan op de huidige spoorwegovergang met het autoverkeer. Vervolgens zal door de nieuwe inrichting van het centrum de kans dat fietsers worden aangereden door parkerende automobilisten toenemen ten opzichte van de huidige situatie. De opstelplaats voor vrachtwagens gaat volgens de winkeliers niet werken, waardoor er een chaotisch verloop van laden lossen in combinatie met parkeren en fietsverkeer voor gevaarlijke situaties zullen zorgen.

 

De gemeente Zeist dient het belang van inwoners en ondernemers uit Den Dolder voorop te stellen. Een oplossing moet toekomstbestendig en in principe van meerwaarde voor inwoners en ondernemers zijn. De leefbaarheid en veiligheid van het dorp en het centrum moeten centraal staan. Het OV moet goed toegankelijk blijven en toekomstbestendig zijn. Het plan van de gemeente Zeist dat nu voor ligt voldoet daar op geen enkele wijze aan. 

Maar natuurlijk zijn er ook alternatieven. Echter heeft de gemeente Zeist geweigerd om deze te onderzoeken en worden ze in één zin afgedaan als onzin of past niet, zonder dit te onderbouwen. Het doen van een goede alternatieven studie is een wettelijke verplichting en de gemeente Zeist weigert vooralsnog dit te doen. En dan bedoel ik niet 5 verschillende omrijroutes met elkaar vergelijken, maar echte serieuze alternatieven:

 

1.     De Bilthoven oplossing via het Remia terrein (helaas is het bijvoegen van een bijlage met het ontwerp in deze reactie niet mogelijk)

2.     Ondergrondse spooroplossing direct vanaf de N238 (helaas is het bijvoegen van een bijlage met het ontwerp in deze reactie niet mogelijk)

Beide oplossingen dienen uiteraard verder uitgewerkt, maar hebben wel de potentie om tot echte oplossingen te leiden. Graag zou ik het college van B&W en de gemeenteraad hier een toelichting op willen geven.

Oplossing 1 spreekt voor zich waarbij de Remia fabriek gedeeltelijk of geheel verplaatst dient te worden. Het vrijkomende terrein kan ingericht worden voor nieuwe woningen en openbare voorzieningen en er ontstaat zo een volwaardige verbinding voor zowel langzaam als gemotoriseerd verkeer. Ook de gemeente geeft aan dat de kans groot is dat de Remia binnen nu en 10 jaar het hart van het dorp zal verlaten.

Oplossing 2 is een oplossing waarbij het meervoudig ruimtegebruik centraal staat, het verkeer in het dorp neemt af en de veiligheid voor langzaam verkeer neemt toe door een nieuwe loop-/fietstunnel ter plaatse van de huidige spoorkruising. De overlast neemt af en het dorpscentrum wordt beter bereikbaar voor bezoekers van het centrum door een directe ondergrondse aansluiting op de N238 die onder het spoor en het station wordt gerealiseerd. Ook het langzame verkeer kan via een directe ondergrondse verbinding van noord naar zuid bewegen. En wellicht dat bevoorrading van de winkels ook vanaf hier kan plaats vinden. Dit is geen extra verbinding tussen noord en zuid voor gemotoriseerd verkeer, maar al het bestemmingsverkeer van de N238 en uit Noord wordt hiermee afgevangen. Er hoeven beduidend minder kilometers te worden gemaakt door het dorp heen en de overlast van het verkeer wordt teruggebracht. De veiligheid van alle weggebruikers en leefbaarheid in het dorp wordt verbeterd.

De oproep aan het college van B&W en de gemeenteraad is om te stoppen met de omleidingsroutes en serieus in gesprek te gaan met de bewoners van Den Dolder. Daarnaast moet worden gestart met een toekomstvisie voor het dorp waarbij het sluiten van de spoorwegovergang, de ontwikkeling van de WA hoeve en de komst van de politieacademie. Als laatste moeten de voorgestelde alternatieven tegelijk met de toekomstvisie serieus worden onderzocht op haalbaarheid zodat zo min mogelijk tijd wordt verspild.

Nicolette

19-06-23 om 18:16

Geachte gemeente, 

In het advies is er gekozen om geen keerlus te maken voor vrachtwagens in het centrum. Er zullen vrachtwagens gaan laden en losse. Danwel op aangewezen plek of in avond/ nacht voor de deur. Eenmaal in het centrum zullen ze een weg terug moeten vinden naar de Nweg via de wijken (padualaan of Fornheselaan).  Het is niet duidelijk hoe voorkomen wordt dat vrachtwagens in de wijk achter Albert Heijn terecht komen met alle gevolgen van dien. Hoe weten ze dat ze MOETEN keren bij AH. Wat als daar vrachtwagen aan het losse is. Bij het begin van deze plannen is hierover al petitie ingediend van alle buurtbewoners dat de vrachtwagens niet de wijk in willen. Dit zou dan ook van de baan zijn oa ivm veiligheid. Maar nu wordt het op zijn beloop gelaten en andere wijk doorgestuurd. Via deze weg wil ik mijn zorgen uiten over vrachtverkeer in wijk.

Anoniem

19-06-23 om 17:10

Aanleg van één los- en laadplek voor de nacht op de Dolderseweg tegenover de Eekhoornlaan vinden wij een slecht plan. In de aangrenzende huizen (én aan de straatkant de slaapkamers) verwchten wij dat het woon- en slaapgenot ernstig zal worden aangetast dooe 1. laden en lossen op één plek en 2. bovendien 's nachts. Verder wensen wij verschoond te blijven van verdere scheurvorming, zoals die plaatsvindt/ heeft plaatsgevonden met de aanleg van alle weg-drempels voor ons huis. Lossen en laden zoals dat nú gebeurt én verdeeld over de dag én op verschillende plaatsen ter hoogte van de winkels (de huidge situatie dus) lijkt ons voor iedereen de beste optie ter voorkoming van verwachte nachtelijke, voortdurende en ernstige geluidshinder en -overlast.

Maikel

19-06-23 om 16:15

Geachte leden van de gemeenteraad van Zeist,

Wij, inwoners van Den Dolder, schrijven u met een dringende oproep. Ons dorp wordt, op last van het Rijk en ProRail, bedreigd door een geplande sluiting van de spoorwegovergang voor snelverkeer. Dit verbreekt de cruciale verbinding tussen de bewoners in Den Dolder Noord en Den Dolder Zuid. Dit is de gemeenschap die de lokale economie dagelijks voedt!

We begrijpen en waarderen de noodzaak van veiligheid, maar we willen de saamhorigheid en toekomst van ons dorp op nummer 1 zetten!

Onze zorg betreft niet alleen de sluiting van de spoorwegovergang, maar ook bredere vraagstukken die spelen in onze dorpse gemeenschap. We pleiten voor een holistische aanpak, rekening houdend met de (afgedwongen) afsluiting van het spoor (zonder onderbouwing dat dat de veiligheid verbetert), de (toen niet geplande) uitbreiding van de WA hoeve en de (onvoorziene) komst van de nog nieuw te ontwikkelen politieacademie. Deze zorg wordt nog groter door de berichten over onvolledige en onjuiste berichtgeving van en door de gemeente.

Het huidige plan voor een nieuwe route en verbindingsweg tussen de Nieuwe Dolderseweg en de (Oude) Dolderseweg, dwars over het historisch landgoed Den Engh, toont een eenzijdige focus op alleen een omleidingsroute, waarbij de sociale en economische gevolgen hiervan naar onze mening niet in overweging zijn genomen. Daarnaast is het een prachtig park, waarin straks heel wat oude en gezonde bomen gekapt gaan worden voor een doorgangsweg met een enorme verkeersintensiteit. In 2019 is berekend dat er 6000 auto’s per dag gebruik zouden maken van een omleiding. De komst van een nieuwe woonwijk met ongeveer 500 huizen op de WA hoeve en de bouw van de politie academie zijn daarin nog niet meegenomen. Het aantal toekomstige studenten daar schat men op 1200 en het aantal personeelsleden op 750. Het is duidelijk een veel te zware belasting voor de natuur, de vogels, hun broedplaatsen etc. De natuur mag niet wijken voor asfalt! Zeker niet in een gemeente waar het behoud van groen tot speerpunt is gemaakt.

De voorgestelde plannen hebben geleid tot een golf van afkeuring in ons dorp, met grote zorgen over de impact op onze lokale ondernemers en de bewoners van de hele Dolderseweg en Andreas Foxlaan en omgeving. Tevens is in het dorp een breed gevoel van verzet ontstaan tegen de voorgestelde verbindingsroute over het landgoed van Den Engh, dat zulke waardevolle eigenschappen bewaart, zowel natuurhistorisch als cultuurhistorisch.

Wij zijn inmiddels in een grote groep verzameld en verenigd en wij accepteren op geen enkele wijze dat dit plan van de gemeente Zeist er doorheen wordt gedrukt.

Wij vragen het College van B&W en de Gemeenteraad, die ons vertegenwoordigen als onze volksvertegenwoordigers, om samen met ons te werken aan een oplossing die de bewoners van Den Dolder, onze dorpsgemeenschap in Den Dolder en de lokale economie van Den Dolder versterkt, in plaats van verdeelt en verzwakt.

De nu voorgestelde en nog niet correct uitgewerkte oplossing is een verslechtering van de leefbaarheid in en bereikbaarheid van ons dorp Den Dolder. Daar komt nog bij dat alle , door bewoners, klankbordgroep én onafhankelijke adviseurs, voorgestelde adviezen ter verbetering van bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid door de gemeente en Prorail in "de la zijn blijven liggen". 

Alleen samen kunnen we Den Dolder veiliger én levendiger maken!

Daarom dringen wij er bij u op aan om te stoppen met de planvorming rondom de verbindingsroute over Landgoed Den Engh en om deze op handen zijnde beslissing te heroverwegen.

Wij vragen u om de alternatieve voorstellen, zoals al eerder aangedragen door de Kerngroep Zuid, bewoners én onafhankelijke adviseurs, serieus tot u te nemen en om samen met ons  te werken aan een toekomstbestendige oplossing voor een verbonden en bruisend Den Dolder.

Wij kijken met vertrouwen uit naar uw steun en actie in deze heikele kwestie.

Kim

18-06-23 om 23:19

P.S. Ik had gehoopt dat de spoorwegsluiting zou worden aangegrepen om een langetermijn plan voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Den Dolder te creëren, inclusief een gezellig "hart" in het centrum. Dat is niet het geval. Hopelijk bestaat een dergelijk plan dan al, en sluiten deze plannen er op aan.

-   Wat is de aanrijtijd voor hulpdiensten (brandweer, ambulance, politie) als gevolg van de voorgestelde wijzigingen? In hoeverre gaan deze erop achteruit?

- Welke voorzieningen zijn er gemaakt voor de Kiss-and-Ride vanaf zowel noordelijke als zuidelijke kant voor bereikbaarheidvan het station?

Met vriendelijke groet

Kim

18-06-23 om 22:31

Hartelijk dank voor de plannen, en voor de mogelijkheidom hierop te reageren. Dank ook aan de dorpsgenoten, gemeente, en stakeholders die hebben bijgedragen aan deze opgave.

Ik zie dit als een mooie gelegenheid om Den Dolder nog aantrekkelijker te maken.

Het idee van bredere stoepen, meer zitplaatsen, en meer groen in het Centrum spreken mij aan. Ik heb echter de volgende bedenkingen:

-   Insteekvakken lijken mij niet veiliger noch praktischer dan de huidige vakken. In Bilthoven zorgen deze regelmatig voor (bijna) ongelukken en opstoppingen. En tegenover de Albert Heijn in Den Dolder lijdt dit ook tot vele lastige situaties.

-   Een bushalte in het centrum vind ik essentieel, voor zowel minder validen (van alle leeftijden) en voor de bereikbaarheid van het spoor.

-   Waar kan een auto keren die geen parkeerplaats vindt? Ik neem aan dat deze niet gedwongen zijn om over de Paduaweg, Tolhuislaan, Paltzerweg etc hun weg terug naar het centrum te vinden? Zo ja, kan dit ertoe leiden dat: (i) het mensen afschrikt om naar ondernemers in Den Dolder te komen, en/of (ii) men gaat parkeren in de wijk, waar er al krapte aan parkeerplaatsen is.

-   Tijdens de presentatieavond werd gezegd dat het aantal parkeerplaatsen momenteel toereikend is en gehandhaafd blijft. Hoe is het met extra aanvoer van mensen vanuit de WA Hoeve e.d.?

-   In hoeverre kunnen ondernemers zich vinden in de vrachtwagenregeling die is voorgesteld? Deze klinkt niet praktisch. Daarbij lijdt de oplossing van 's nachts aanleveren om gemakkelijker te kunnen keren tot geluidsoverlast voor omwonenden. Het winkelgebied en omliggende straten zijn volop bewoond.

-   Ik sluit mij aan bij de uitnodiging aan de gemeente om ook de stoep, parkeerplaatsen, e.d. naast de Albert Heijn veiliger te maken voor zowel langzaam verkeer als auto's.

Ten slotte, had ik verwacht dat de voorstellen begeleid zouden worden met een berekening van het aantal verkeersgebruikers in omliggende straten als gevolg van de verschillende oplossingen. Het is nu moeilijk de impact van keuzes te voorzien. Er zijn modellen om dit te beramen. Dit zou alsnog erg welkom zijn om keuzes te kunnen maken.

Jan

18-06-23 om 14:53

Waaruit blijkt dat het er minder verkeer in het centrum gaat komen? Spoor gaat dicht, we gaan een omleidingsroute aanleggen (door bomen te kappen!) zodat het verkeer weer naar het centrum kan rijden. Waar nu het verkeer via 2 routes (Noord en Zuid) het centrum in en uit kan rijden moet al het verkeer straks door het centrum. Conclusie: er gaat juist veel meer verkeer door het centrum rijden agv dit plan.

Emil

18-06-23 om 14:31

Toch nog maar eens een reactie over de veiligheid van spoorwegovergangen. Prorail heeft terecht de wens om de veiligheid verder te vergroten. Zoals Prorail zelf aangeeft zijn er veel bijna ongelukken doordat mensen nog snel willen oversteken en langs de slagbomen lopen, fietsen etc. 

Wat Googelen levert een aantal interessante Europese onderzoeksresultaten op:

·       Nederland is, samen met Zwitserland koploper als het gaat om aantal treinpassages per dag met stuk spoortracé.

·       Er zijn 5 landen die meer overwegen per kilopmeter spoort hebben dan NL: Noorwegen, Oostenrijk, Zweden en Hongarije

·       Vwb de overwegveiligheid (gecorrigeerd naar treinverkeer) scoort NL in de middenmoot. Corrigeer je die cijfers voor bevolkingsdichtheid dan scoort NL hoger. Met name Verenigd Konikrijk en Zwitserland laten zien dat aanzienlijke verbeteringen mogelijk zijn

o   Overwegen met halve bomen worden of zijn in deze landen gaandeweg vervangen ten faveure van overwegen met hele bomen, die de weg geheel afsluiten. Deze worden in alle drie de landen in betekenisvolle mate toegepast.

o   Bij overwegen met hele bomen wordt nagegaan of de overweg vrij is voordat een trein passeert (Duitsland en Verenigd Koninkrijk). In Zwitserland is dat alleen het geval waar treinsnelheden hoog zijn of de wegsituatie zodanig is dat problemen met het vrijmaken van overwegen te verwachten zijn.

o   Over enkele jaren zullen in Nederland vrijwel alle overwegen in het reizigersnet zijn voorzien van automatische halve bomen. In andere landen is juist een ontwikkeling gaande om zulke overwegen te vervangen door veiliger geachte overwegen die de weg geheel afsluiten.

Prorail kiest er zelf voor om beschikbare en bewezen middelen ter verhoging van de veiligheid niet in te zetten in Nederland. Halve spoorbomen laten teveel ruimte waardoor onveilige situaties ontstaan. Die hebben in grote mate betrekking op voetgangers, fietsers etc en niet gemotoriseerd verkeer. 

Jorg Gigler

17-06-23 om 14:28

Eris nu geen goede mogelijkheid om vanaf het station op een veilige manier langs de AH te lopen omdat er geen goede stoep ligt. Bij AH staan paaltjes en fietsen in de weg, iets verderop staan er containers en daarna moet je tussen autos door laveren. Zeker voor mensen met een beperking, ouderen (met rollator) en kinderen (incl. kinderwagens) is dit een hindernisbaan. Ook voor fietsers geldt dat de Paduaweg gevaarlijk is vanwege achteruit uitparkerende auto's. Aan deze situaties lijkt nu niets te worden gedaan omdat het plan vanaf AH stopt, terwijl er nu een goede kans ligt om deze al jaren durende, onveilige situatie op te lossen. Wanneer en hoe wordt dit opgelost?

J

13-06-23 om 15:56

Ik ben benieuwd wat er gedaan wordt tegen vrachtverkeer door Paduaweg . Vrachtverkeer wat toch het centrum in rijdt gaat echt niet keren bij AH zij gaan de wijk door via Paduaweg, dassenlaan of tol huis laan. Dat gebeurt nu al op regelmatige basis. Nu is het al zo dat er 2 vrachtauto's staan te wachten bij ah om te lossen. Hoe moet in hemelsnaam een 'verdwaalde' vrachtwagen daar keren ?? Echt weer tekentafel gedachten. En hoe lang denken ze bezig te zijn ? De ondernemers kunnen het niet lijden dat ze meer dan 3 maanden slecht bereikbaar zijn.er moet ingezet worden op de hoogst mogelijke snelheid. En boete bij te laat opleveren en calculeer een schade vergoeding in voor de ondernemers om omzet verlies te dempen (ProRail betaald )

Bas van der Schild

13-06-23 om 10:34

Hallo,

 

Bij de inrichting van het centrum lijkt het wel of er een deel vergeten is mee te nemen in het ontwerp. Ik mis namelijk het stuk tussen het straatje naar de Paduahof en de laad- en losplek van de AH. Juist dit gedeelte heeft aanpassingen nodig. Terwijl het stukje bij de bakker en de bloemist wordt aangepakt en een interessante sterk verbeterde upgrade ondergaat, blijft na het oversteekje alles het zelfde. De stoep is smal, er staan overal paaltjes, rekken met bloemen zet de AH tegenwoordig ook buiten, waardoor de doorgaan voor voetgangers nog beroerder wordt. Auto's rijden met de achterkant zo dicht mogelijk tegen de stoep. Bij inladen van de auto kan je er dus ook nauwelijks door. Fietsen staan ter hoogte van de glasbakken geparkeerd. Kortom, het is manoufreren langs vele opstakels. Een fatsoenlijke stoep, waarvan mensen met rollator, kinderwagen, scootmobiel, rolstoel, kindjes aan de hand, reiskoffer, enzovoort gebruik kunnen maken is er gewoon niet. Zelf heb ik een visuele beperking, dus ik kan uit eigen ervaring zeggen dat het niet meevalt om lekker makkelijk naar de bus of de trein te gaan vanaf mijn huis aan de Paduaweg. De doorgang is gewoonweg niet toegankelijk.

 

Mijn vraag is dan ook om het gehele winkelgebied mee te nemen in het advies naar de Raad. Een fatsoenlijke doorgang, waarbij iedereen op een makkelijke manier zich van A naar B kan verplaatsen lijkt mij toch wel een minimale voorwaarde. Het zijn niet alleen maar bezoekers van de AH die daar lopen. Ook bewoners uit het dorp gaan bijvoorbeeld met de trein.

 

Vriendelijke groeten

Bas van der Schild

Bewoner Den Dolder 

Paduaweg

 

 

Patrick

12-06-23 om 19:46

Vraag me dan toch af hoe in de praktijk de bevoorraading van de winkels is gegarandeerd medegelet op de versmalling. Overigens spreekt het ontwerp me op zich wel aan

 

Jos Warmer

12-06-23 om 17:21

Momenteel is het voor fietsers die vanaf de spoorwegovergang en de Fornheselaan de Paduaweg ingaan lastig en soms zelfs gevaarlijk.  Dat komt door de autos die de parkeerplaatsen in- en uitrijden. Automobilisten zien vaak slecht of er fietsers aankomen en fietsers woren verrast door ineens uitrijdende auto's. (zie ook de reaktie van Gerda Jekel, die dit ook al aankaart).

In de plannen lijkt dit voor fietsers alleen maar achteruit te gaan doordat er straks aan twee (in plaats van een) kanten van de weg parkeerplaatsen komen. Ik denk dat er in de plannen meer rekening met de fietsers gehouden moet worden. Zeker omdat er vanuit het station best een grote groep fietsers de Paduaweg ingaan. 

Kortom de fietser lijkt er nogal bekaaid af te komen in deze plannen. Het lijkt me goed de plannen vanuit het oogpunt van de fietser te analyseren en de situatie voor fietsers minder gevaarlijk tre maken.

HJ Buist

12-06-23 om 16:27

Algemene reactie op de plannen:

1. Omdat het dorp de-facto in tweeen wordt gedeeld en een historisch landgoed dreigt te worden verknipt, zou ik het raadzaam vinden als de bevolking van Den Dolder in een raadpleging mag stemmen over de voorgestelde oplossingen en bepaalt wat het meest acceptabel is.

2. Het ontbreekt burgers aan de verkeerstellingen en de verwachte aantallen. Dit Maakt het moeilijk om de impacht goed in te kunnen schatten

Anoniem

12-06-23 om 16:21

De nieuwe geplande parkeerplaatsen zijn zeer onveilig en zullen ook leiden tot meer opstoppingen als een auto wil wegrijden. De huidige "haventjes" voldoen prima en geven een automobilist veel beter zicht bij het wegrijden dan bij het achteruitrijden uit zo'n nieuwe parkeerplaats. Met het toenemende verkeer voorzie ik dat er meer ongelukken zullen optrenden bij de gekozen opzet. Voorts is het een verspilling van geld om de nu werkende oplossing weer overhoop te gooien.

HJ Buist

12-06-23 om 16:14

Ik stel voor om het  provinciale fietspad een stuk te verleggen. Het meest logisch en veilig is het als het gewoon het spoor blijft volgen, dus langs de Egelantier(Hero), de nieuwe spoorwegovergang en vervolgens de Paduaweg om dan aan het eind weer op de Paltzerweg te komen. Omdat het spoor wordt afgesloten is dit ook de meest veilige manier voor fietsers om het centrum verkeer zoveel mogelijk te vermijden. Het geeft ook de gelegenheid om de Andreas Fox laan te gebruiken als een van de nieuwe routes (eenrichting) naar het centrum.

Gerda Jekel

11-06-23 om 15:49

Vanwege het klimaat/milieu en de vergrijzing zullen meer mensen van het OV gebruik gaan maken. De enige OV-verbinding tussen Den Dolder en Zeist is nu eens per uur een bus. Die zal in de nabije toekomst hopelijk vaker rijden en dus meer mensen bedienen. Daarom is het van belang dat de bushalte goed en veilig toegankelijk is. Een halte in het centrum is vooral voor ouderen gemakkelijker bereikbaar en is ook voor bijv. vrouwen een stuk veiliger dan aan de N238. Wellicht kan de bus toch even van de N238 af om in Den Dolder mensen op te halen?

Bij de steekvakken tegenover AH zie ik regelmatig bijna-ongelukken gebeuren, want bij het achteruitsteken zie je niet wat voor verkeer er over de Paduaweg rijdt. Fietsers rijden vaak vlak achter achteruitstekende auto's langs. Neem dit aub mee in de overwegingen. 

 

Hans Snel

09-06-23 om 21:41

De afsluiting van het spoor voor gemotoriseerd verkeer betekent dat lijn 59 het dorp niet meer aandoet. Er komt een halte langs de provinciale weg. Ik pleit ervoor dat we veel ontwerp-aandacht wordt besteed aan de wandelroute vanaf het station naar deze halte. Er moet een behoorlijk hoogteverschil worden overbrugd. Hoe gaan oude mensen dit doen en mensen met een handicap? Neem dit mee in de uitwerking!

Jeroen van ‘t Hoenderdaal

09-06-23 om 12:50

Beste,

na alles grondig gelezen te hebben ben ik na lang denken tot een oplossing gekomen die volgens mij nog niet eerder is benoemd. 
ik realiseer me dat deze oplossing duur is, maar wel het beste voor het dorp. 
Het huidige station afsluiten (en inrichten als horeco o.i.d. zoals bijvoorbeeld ook in Baarn het geval is). 
Dan een nieuw verdiept station bouwen aan de andere kant van de overweg (dus vóór de Remia en AH. 
Daarmee wordt de overweg behouden omdat de trein daar onderdoor gaat en ter hoogte van het huidige station weer omhoog komt om over de N238 te kunnen komen. 
Deze oplossing betekent dan ook dat de ontsluiting via Zuid of Den Engh niet meer nodig is, en alles blijft zoals het is, behalve dat de 'overweg' ineens veilig is omdat de trein er onderdoor gaat. 
Ja, het is duur, maar wel de meest fraaie oplossing. 

Ingrid Wong

07-06-23 om 13:39

- de parkeerplekken op de Dolderseweg worden insteekvakken. Een van de argumenten die ik heb gehoord is dat dit veiliger zou zijn dan de huidige vakken. De ervaring met de vakken langs de Paduaweg en op de Dolderseweg tussen Eekhoornlaan en Baarnseweg spreekt dat tegen. Het zicht vanuit de geparkeerde auto bij het wegrijden is vaak zeer beperkt door de buurauto's waarbij het niet uitmaakt of vooruit of achteruit ingeparkeerd is. Wil je vooruit wegrijden dan moet je met de hele motorkap al op straat staan voor je kunt zien of er iets aankomt. Voor het aantal parkeerplekken maakt het niet uit - waarom dan niet de situatie laten zoals die is?

- er komen voor de winkels veel extra fietsparkeerplekken. Op dit moment staan alle rekken vrijwel continu dag en nacht vol met fietsen van treinreizigers, voor bezoekers aan de winkels met de fiets is er nauwelijks plek. Het is super dat reizigers met de fiets naar het station komen maar is het niet beter om ruimte te zoeken vlakbij het station aan de zuidkant van het spoor voor ruime fietsaccomodatie? Vroeger was er trouwens een grote fietsenstalling tussen de sporen in (aan de AH-kant).

- verder zie ik graag op korte termijn een goede artist impression van de oplossing centrum - het is lastig om een goed beeld te krijgen van met name de de hoeveelheid ruimte die er nu is en straks komt voor voetgangers en fietsers.

- voor wat betreft de participatie (met alle begrip dat het om een complexe situatie gaat): ik heb mij eerst verbaasd en daarna ontzettend geërgerd aan het gebrek aan (duidelijke) informatie over randvoorwaarden als aantal vrachtwagens voor de bevoorrading winkels, gebruik van landbouwverkeer van spoorwegovergang, wie eigenaar is van grond (ASR/AH), wie maakt gebruik van de bus, etc. Daarnaast blijft het lastig dat er verschil is in woordgebruik of de betekenis van woorden. Zo verbaas ik mij nog steeds over het feit dat er kennelijk nu nog veel 'doorgaand' verkeer door het dorp gaat (in mijn gevoel is de bestemming dat niet DD), wordt er gesproken van een verblijfsfunctie en soms van winkelen (we doen hier boodschappen en gaan weer naar huis). Ik ben vol enthousiasme bij het begin anderhalf jaar geleden aangehaakt maar halverwege mentaal afgehaakt omdat het veel tijd kostte, het delen van informatie via Teams voor mij verre van intuïtief werkte en het ook in de tijd steeds langer ging duren zonder realistisch plan (mijn moment van afhaken was het serieus presenteren van de tekening van een keerplein voor vrachtwagens voor het spoor waarvan zelfs nog niet duidelijk was of de gevel van de slager niet werd geraakt). Wat er nu ligt had ik (en iedereen van de projectgroep natuurlijk ook) na 1 of 2 sessie verwacht.

Hezer

07-06-23 om 11:47

Hierbij vraag ik mij af hoe er rekening is gehouden met kiss-ride voor het station. Regelmatig worden er mensen opgehaald/afgezet bij het station.

Cookie-instellingen