Het belang van houtwallen

Hans Snel 22-11-2021
4275 keer bekeken 0 reacties

(Dit blog is geschreven door leden van de Werkgroep Biodiversiteit e.o.) Vroeger, tot zo’n honderd jaar geleden, werden houtwallen en vlechtheggen gebruikt om het vee binnen te houden en wilde dieren buiten je erf.

Vroeger en nu

Vroeger, tot zo’n honderd jaar geleden, werden houtwallen en vlechtheggen gebruikt om het vee binnen te houden en wilde dieren buiten je erf. Een singel van bomen hield de wind tegen, wat bescherming gaf voor de boerderij. En het hout werd gebruikt om gereedschap van te maken.

Inmiddels zijn veel van zulke houtwallen, heggen en singels verdwenen. De landbouw is efficiënter geworden, met grotere aaneengesloten percelen. Omdat de boeren meer machines gebruiken is het veel praktischer om grote weilanden te bewerken. Liever hebben ze geen last van takken of wortels die uit de houtwal steken. Ook vallend blad en schaduw is nadelig voor de opbrengst dichtbij de houtwal. Dieren gedijen wel weer goed als er schaduw is op hete zomerdagen.

Biodiversiteit in een houtwal

Een houtwal bestaat uit een rij bomen en struiken met een dichte ondergroei. Soms loopt er een greppel of sloot langs. De aarde die daaruit kwam is gebruikt om de houtwal op te hogen. Ook zorgt de greppel ervoor dat de wortels van de bomen minder ver in de naastgelegen akker groeien. Een houtsingel of singel is een rij bomen zonder onderbegroeiing. Bijvoorbeeld een rij populieren langs de weg. Maar juist een dichte ondergroei is nuttig voor de biodiversiteit.

Vanuit natuur-oogpunt hebben de houtwallen een grote functie! Er is veel diversiteit aan struiken en bloemen. Hierin leven vogels, vlinders en insecten, dieren vinden een schuilplaats en de vruchten geven voedsel. Plaagdieren kunnen gedijen in een houtwal, maar ook de natuurlijke bestrijders. Bijvoorbeeld loopkevers, die eten bladluizen en zijn daardoor een goede plaagdierbestrijder. In een houtwal verplaatsen zich ook kleine zoogdieren zoals hazen, een hermelijn of bunzing. Hier vinden ze een vorm van dekking. Daardoor kan een houtwal een verbinding vormen tussen natuurgebiedjes.

Kromme Rijncorridor

De verbindingsfunctie is juist van belang in de Kromme Rijncorridor. De werkgroep Biodiversiteit Buitengebied Zeist e.o. zet zich in voor de Kromme Rijncorridor. Dit is het gebied tussen Zeist, de Bilt en het Vechtplassengebied. Het loopt door tot Amelisweerd en de Kromme Rijn bij Odijk, dit sluit aan op de Langbroekerwetering en verder tot de Utrechtse Heuvelrug.

In dit gebied liggen verschillende landgoederen en natuurgebieden die tot het Natuur Netwerk Nederland behoren, dat is de vroegere Ecologische Hoofdstructuur. Deze  gebieden hebben grote natuurlijke waarde. De Kromme Rijncorridor vormt een smalle maar waardevolle verbinding, een afwisselend landschap. Dit loopt evenwijdig aan de hoge zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug, waarop heel andere soorten dieren en planten voorkomen. 

Voor het behouden van de biodiversiteit is het belangrijk dat de verschillende natuurgebieden met elkaar verbonden zijn. Dan kunnen gezonde sterke populaties dieren en planten in stand blijven, terwijl die bij versnippering en isolatie langzaam achteruitgaan. Houtwallen bieden stepping stones om de verschillende natuurgebieden te verbinden. Het Kromme Rijngebied is daarvoor van onmisbare waarde en behoeft bescherming. Door houtwallen te behouden, te herstellen of toe te voegen kan de verbindingsfunctie in de open weidegebieden in stand blijven of verbeteren.

Cultuurhistorische waarde

Houtwallen geven schoonheid aan het landschap. Van oorsprong is de Kromme Rijnregio een mooi coulissenlandschap. Er zijn stukjes bos en ook open gebieden. De heggen en houtwallen zorgen samen met de waterlopen voor afwisseling.

De werkgroep biodiversiteit (stichting in oprichting) zet zich in voor herstel van het cultuurhistorische landschap, natuur en extensieve recreatie in de mooie regio ‘de Kromme Rijncorridor’.

Over de werkgroep.

Afbeeldingen

Reageren

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen